kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 januari 2022 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17A i Laholm. Registreringen börjar klockan 09.45.

Med anledning av den ökade smittspridningen av coronaviruset (Covid-19) väljer vi att göra vissa förändringar för extra bolagsstämman.

 • Ingen visning av produktion kommer att ske
 • Stämman kommer att hållas i avskild lokal på företagets adress
 • Ingen förtäring kommer att serveras
 • Vårt program kommer endast att innehålla den formella delen av extra bolagsstämman med målsättning att stämman blir kort och effektiv med minsta risk för smittspridning

Mot bakgrund av ovanstående vill vi även uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten att lämna fullmakt med röstinstruktioner till ett ombud.

För att underlätta deltagande genom ombud står Johan Asplund på Bolaget till förfogande som ombud för de aktieägare som så önskar. Aktieägare som önskar utnyttja denna möjlighet ombeds använda det särskilda fullmaktsformulär som finns tillgängligt på Nilsson Special Vehicles hemsida www.nilsson.se.

Fullmakten samt eventuella behörighetshandlingar måste vara ombudet tillhanda senast den 17 januari 2022 och ska skickas per post till Nilsson Special Vehicles AB, Att. Johan Asplund, Box 83, 312 22 Laholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 januari 2022, och
 2. anmäla sitt deltagande i stämman senast måndagen den 17 januari 2022.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget per e-post till ir@nilsson.se (skriv ” Extra bolagsstämma januari 2022” i ämnesraden) eller per post på adress Nilsson Special Vehicles AB, Box 83, 312 22 Laholm (märk kuvertet med ”Extra bolagsstämma januari 2022”). Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt antal biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg, låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken onsdagen den 12 januari 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredag den 14 januari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Per dagen för denna kallelse finns totalt 4 693 207 aktier och röster i bolaget. [Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier].

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 7. Fastställande av arvode till ny styrelseledamot
 8. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
 9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Val av ordförande på stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att Thomas Mårtensson utses till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 6)
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvode till styrelse (punkt 7)
Valberedningen föreslår att det styrelsearvodet som beslutades av den ordinarie årsstämman fortsatt ska gälla och att det ska, i tillämpliga fall, fördelas proportionerligt i förhållande till respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande respektive styrelseledamot.

Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande (punkt 8)
Thomas Mårtensson har meddelat valberedningen att han avgår ur styrelsen i samband med den extra bolagsstämman. Valberedningen föreslår att Jonas Bergmark väljs till ny styrelseledamot. Nuvarande bolagsstämmovalda styrelseledamöter Erik Bech-Jansen, Per Jadelind, Camilla Dahlin och Magnus Jonson kvarstår som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Erik Bech-Jansen väljs till styrelseordförande.

UPPLYSNINGAR
Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR
Valberedningens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.nilsson.se senast från och med tre veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att vara tillgängliga på stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
__________

Laholm i december 2021
Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)
Styrelsen