Nilsson Special Vehicles AB (publ) ("Nilsson" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet till allmänheten i Sverige att teckna aktier i Bolaget ("Erbjudandet"). Erbjudandet övertecknades varvid den utökning av Erbjudandet som förelåg tagits i anspråk i sin helhet. Bolaget har ansökt om listning på Nasdaq First North och första dag för handel med Nilssons aktier beräknas till den 11 december 2015.

Pressmeddelande, Laholm den 2 december 2015 

Nilsson har genomfört en ägarspridning i Bolaget genom att erbjuda allmänheten i Sverige att teckna aktier i Bolaget. Anmälningsperioden löpte under perioden 18 november – 1 december 2015. Erbjudandet omfattade 600 000 nyemitterade aktier med möjlighet att utöka Erbjudandet med maximalt 100 000 aktier. Priset per aktie i Erbjudandet uppgick till 30 SEK. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget 21 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Erbjudandet tecknades till 130 procent varför Bolagets Styrelse beslutat att utöka Erbjudandet med 100 000 aktier i enlighet med villkoren för Erbjudandet. Bolagets styrelse har även beslutat om tilldelning av tecknade aktier, varvid målet har varit att uppnå en bred spridning av aktierna bland allmänheten i syfte att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med aktierna på Nasdaq First North. På grund av det stora intresset från allmänheten har vissa personer som anmält intresse om att teckna aktier i Bolaget tilldelats ett mindre antal aktier än de anmält intresse för. Dock har samtliga tecknare erhållit minst 200 aktier, vilket var minimiposten för deltagande i Erbjudandet. Antalet aktieägare i Nilsson kommer efter Erbjudandets fullföljande att uppgå till drygt 580 stycken.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier skall betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på densamma.

I samband med Erbjudandet har styrelsen för Nilsson ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Godkännande av Bolagets ansökan är villkorad av att tillräcklig ägarspridning uppnås. Det är styrelsens bedömning att detta villkor är uppfyllt genom utfallet i Erbjudandet varvid första dag för handel beräknas till den 11 december 2015. Antalet aktier i Nilsson kommer att uppgå till 2 933 254 st efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Aktien kommer att handlas under kortnamnet NILS.

Karl Justh, VD Nilsson Special Vehicles: "Vi är mycket glada och stolta över det stora intresse vi mött i samband med emissionen. Som Bolagets VD vill jag välkomna alla nya aktieägare och ser fram emot att tillsammans ta nästa steg i bolagets utveckling.” 

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Nilsson i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Fagerlund Hallberg har medverkat som legal rådgivare och Aktieinvest FK AB har agerat emissionsinstitut. Certified Advisor till Nilsson är Remium Nordic AB.

Kort om Nilsson Special Vehicles
Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har Bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Viktig information
Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Justh, VD

E-post: karl.justh@nilsson.se

Telefon: 0430-49 067