Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag kallas härmed till bolags­stämma/årsstämma fredagen den 22 april 2016, kl 10.00, i bolagets lokaler på Te­gelbruksvägen 17 i La­holm.

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear) förda aktieboken den 18 april 2016 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Nilsson Special Vehicles AB (publ), Box 83, 312 22 Laholm, eller via e-post till ann.hultin@nilsson.se senast den 18 april 2016 kl 12.00. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, tele­fonnummer samt antal aktier anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till årsstämman skall antal (högst två) samt namn på biträde anmälas till bolaget på samma sätt som ovan.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registre­ringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas på ovan angiven adress så att bolaget er­håller dessa senast den 18 april 2016.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan om­registrering skall vara verkställd senast den 18 april 2016 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan.

Förslag till dagordning

 1. 1.    Stämmans öppnande
 2. 2.    Val av ordförande vid stämman
 3. 3.    Val av protokollförare
 4. 4.    Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. 5.    Val av justeringsmän
 6. 6.    Godkännande av dagordning
 7. 7.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. 8.    Verkställande direktörens redogörelse
 9. 9.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

10. Beslut om

a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b)    disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräk­ningen

c)    ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för år 2015

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av styrelseordförande

15. Val av revisor

16. Beslut om principer för tillsättande av valberedning

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag från styrelsen med det huvudsakliga innehållet enligt nedan kommer att framläggas på årsstämman i följande ärende:

Pkt 16           Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna tillsammans med styrelsens ord­fö­rande. Styrel­sens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största aktieägarna som är registrerade i aktieboken den 2 maj 2016 för att er­bjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa ak­tieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar valbered­ningen innan dess arbete är slutfört, skall nästa aktieägare i stor­leksord­ning beredas tillfälle att utse ledamot. Om någon av de aktuella aktie­ägarna avyttrar aktier så att denne inte längre tillhör de största ägarna, ska dennes repre­sentant ersättas enligt principen ovan. Valberedningen utser inom sig ordförande, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valbered­ningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ersättning skall ej utgå till ledamot i valbered­ningen. Bolaget skall offentliggöra namnen på ledamöterna i valbered­ningen, liksom hur dessa kan kontaktas, på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015 samt full­maktsformulär kommer från och med den 18 mars 2016 att fin­nas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.nilsson.se

Laholm den 16 mars 2016

Styrelsen

Nilsson Special Vehicles AB (publ)

 Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag kallas härmed till bolags­stämma/årsstämma fredagen den 22 april 2016, kl 10.00, i bolagets lokaler på Te­gelbruksvägen 17 i La­holm.

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear) förda aktieboken den 18 april 2016 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Nilsson Special Vehicles AB (publ), Box 83, 312 22 Laholm, eller via e-post till ann.hultin@nilsson.se senast den 18 april 2016 kl 12.00. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, tele­fonnummer samt antal aktier anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till årsstämman skall antal (högst två) samt namn på biträde anmälas till bolaget på samma sätt som ovan.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registre­ringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas på ovan angiven adress så att bolaget er­håller dessa senast den 18 april 2016.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan om­registrering skall vara verkställd senast den 18 april 2016 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan.

Förslag till dagordning

 1. 1.    Stämmans öppnande
 2. 2.    Val av ordförande vid stämman
 3. 3.    Val av protokollförare
 4. 4.    Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. 5.    Val av justeringsmän
 6. 6.    Godkännande av dagordning
 7. 7.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. 8.    Verkställande direktörens redogörelse
 9. 9.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

10. Beslut om

a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b)    disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräk­ningen

c)    ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för år 2015

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av styrelseordförande

15. Val av revisor

16. Beslut om principer för tillsättande av valberedning

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag från styrelsen med det huvudsakliga innehållet enligt nedan kommer att framläggas på årsstämman i följande ärende:

Pkt 16           Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna tillsammans med styrelsens ord­fö­rande. Styrel­sens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största aktieägarna som är registrerade i aktieboken den 2 maj 2016 för att er­bjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa ak­tieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar valbered­ningen innan dess arbete är slutfört, skall nästa aktieägare i stor­leksord­ning beredas tillfälle att utse ledamot. Om någon av de aktuella aktie­ägarna avyttrar aktier så att denne inte längre tillhör de största ägarna, ska dennes repre­sentant ersättas enligt principen ovan. Valberedningen utser inom sig ordförande, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valbered­ningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ersättning skall ej utgå till ledamot i valbered­ningen. Bolaget skall offentliggöra namnen på ledamöterna i valbered­ningen, liksom hur dessa kan kontaktas, på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015 samt full­maktsformulär kommer från och med den 18 mars 2016 att fin­nas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.nilsson.se

Laholm den 16 mars 2016

Styrelsen

Nilsson Special Vehicles AB (publ)