Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17 A i Laholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 maj 2018, och
  • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 3 maj 2018 skriftligen till Nilsson Special Vehicles AB, Att: Ann Hultin, Box 83, 312 22 Laholm. Anmälan kan också göras per telefon 0430-490 61 eller per e-post ann.hultin@nilsson.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 3 maj 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.nilsson.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 4 693 207 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0.        Stämman öppnas.

1.        Val av ordförande för stämman.

2.        Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.        Val av en eller två justeringsmän.

4.        Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

5.        Godkännande av dagordning.

6.        Verkställande direktörens redogörelse.

7.        Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8.        Beslut om

a)       fastställande av resultaträkning och balansräkning,

b)       disposition beträffande bolagets förlust enligt fastställd balansräkning, och

c)        ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9.        Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.

10.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11.     Val av

a)       styrelse

b)       revisor

12.     Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag.

13.     Beslut om ändring av bolagsordningen.

14.     Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokaten Eric Ehrencrona väljs till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkterna 9 och 10)

Valberedningen förslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har valberedningen föreslagit att en revisor ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Valberedningen förslår att årsstämman beslutar att Arne Bernroth, Camilla Dahlin, Per Jadelind, Göran Linder och Thomas Mårtensson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Magnus Jonsson nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Thomas Mårtensson. Vidare har valberedningen föreslagit att Marie Fridell omväljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår och att Sanna Rosengren omväljs som revisorssuppleant till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag (punkt 12)

Styrelsen föreslår bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september 2018 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa tre personer som utses ska vara ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsens föreslår att årsstämma beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Bolagsordning för Nilsson Special Vehicles AB (publ)

Org. nr. 556649-5734

§ 1                 Bolagets firma

Bolagets firma är Nilsson Special Vehicles AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2                 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Laholms kommun, Hallands län.

§ 3                 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bygga om standardfordon till olika typer av specialfordon och därmed förenlig verksamhet.

§ 4                 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 5                 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.

§ 6                 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

§ 7                 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8                 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.

§ 9                 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§ 10                Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1.        Val av ordförande vid stämman.

2.        Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.        Godkännande av dagordningen.

4.        Val av en eller två justeringsmän

5.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.        Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.        Beslut

a)       om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)       om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c)        om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8.        Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9.      Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

10.     Val av styrelse samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11.     Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11                Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1/1 – 31/12.

§ 12                Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Tegelbruksvägen 17 A i Laholm och på bolagets hemsida (www.nilsson.se) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Laholm i mars 2018

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, tf. VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktion