Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2017 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17 i Laholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 april 2017, och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 12 april 2017 skriftligen till Nilsson Special Vehicles AB, Box 83, 312 22 Laholm. Anmälan kan också göras per telefon +46 (0) 430 49 050 eller per e-post ann.hultin@nilsson.se.

I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 12 april 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.nilsson.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 2 933 254 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. 1.        Stämman öppnas.
 2. 2.        Val av ordförande vid stämman.
 3. 3.        Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. 4.        Val av en eller flera justeringspersoner.
 5. 5.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. 6.        Godkännande av dagordning.
 7. 7.        Verkställande direktörens redogörelse.
 8. 8.        Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. 9.        Beslut angående

a)       fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b)       dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

c)        ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

 1. 10.     Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 2. 11.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 3. 12.     Val av

a)       styrelse.

b)       styrelseordförande.

c)        revisor.

 1. 13.     Övriga frågor.
 2. 14.     Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkterna 10 och 11)

Valberedningen förslår att årsstämman beslutar dels att styrelsearvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter, dels att för den händelse styrelseledamot enligt styrelsens beslut utför uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av marknadsmässigt timarvode att utbetalas efter beslut av styrelsen, dels att under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen får styrelsearvodet betalas till styrelseledamots bolag, samt dels att antalet styrelseledamöter skall vara fem stycken och att ingen styrelsesuppleant ska utses.

Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer samt att en revisor skall utses och ingen revisorssuppleant.

Val av styrelse samt val av revisor (punkterna 12a, 12b och 12c)

Valberedningen förslår att årsstämman beslutar att dels Göran Linder och Thomas Mårtensson omväljs som ordinarie styrelseledamöter, dels att Arne Bernroth, Camilla Dahlin och Per Jadelind nyväljs som ordinarie styrelseledamöter samt dels att Thomas Mårtensson nyväljs som styrelseordförande.

Vidare har valberedningen föreslagit nyval av revisorsbolaget LR Akridi KB, med huvudansvarig auktoriserad revisor Marie Fridell och auktoriserad revisor Sanna Rosengren som dennes suppleant, för tiden fram till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Tegelbruksvägen 17 i Laholm och på bolagets hemsida www.nilsson.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Laholm i mars 2017

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Justh, VD                                                         

E-post: karl.justh@nilsson.se