Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), org. nr. 556649-5734, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17A i Laholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2024, och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 2 maj 2024 skriftligen till Nilsson Special Vehicles AB, Att: Mårten Berggren, Box 83, 312 22 Laholm. Anmälan kan också göras per telefon +46 (0) 430 490 67 eller per e-post ir@nilsson.se.

I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 30 april 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.nilsson.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 4 693 207 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 11. Val av
  1. styrelse
  2. revisor och revisorssuppleant eller revisionsbolag
 12. Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag
 13. Beslut om att erbjuda återköp av teckningsoptioner
 14. Stämman avslutas

Valberedningens förslag

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant eller revisionsbolag (punkt 2 och 9-11)

2024 års valberedning, vilken består av Fabio Ishaq (On Wheels), Magnus Axelsson, Jonas Strömberg (Erik Selin Fastigheter AB) samt styrelseordförande Erik Bech-Jansen, föreslår:

 • att John Skovbo Andersen ska utses till årsstämmans ordförande (punkt 2);
 • att styrelsen ska bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter plus arbetstagarrepresentant(er), samt att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till revisor (punkt 9);
 • att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som ej är verksamma i Bolaget. För styrelseledamöter som är verksamma i Bolaget utgår inget styrelsearvode. Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. (punkt 10);
 • att Fabio Ishaq, Magnus Axelsson, John Skovbo Andersen och Ulrika Bergström omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Mats Österborg, Fredrik Nilsson samt Andreas Plym väljs till ordinarie styrelseledamöter genom nyval samt att Magnus Axelsson väljs som styrelseordförande genom nyval. Presentation av styrelseledamöter föreslagna till nyval finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.nilsson.se .(punkt 11 a);
 • att Mazars AB väljs som revisionsbolag fram till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har Mazars AB meddelat att den auktoriserade revisorn Anders O Persson kvarstår som huvudansvarig revisor. (punkt 11 b).

Styrelsens förslag

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken, kontrollerad av justeringsmännen.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att årets vinst om 1 915 tkr, överkursfond om 38 045 tkr samt balanserade vinstmedel om
-43 477 tkr, totalt -3 517 tkr överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september året före årsstämman ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa tre personer som utses ska vara ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämman samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan

valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska i stället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Beslut om att erbjuda återköp av teckningsoptioner (punkt 13)
Styrelsen föreslår att Bolaget ska erbjuda återköp av de teckningsoptioner som beslutades om av stämman den 9 maj 2023. Återköpet skall ske till samma värde som betalades för optionerna, det vill säga marknadsvärdet per den 8 maj 2023, samt vara genomfört senast den 6 juni 2024.

Övrigt

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till ir@nilsson.se

Tillgängliga handlingar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Tegelbruksvägen 17 i Laholm och på bolagets hemsida www.nilsson.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 4 693 207 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Laholm i april 2024
Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)
STYRELSEN