Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), org. Nr. 556649-5734, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 12 maj 2021.

Registrering och anmälan till årsstämma genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 maj 2021, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Nilsson Special Vehicles AB tillhanda senast tisdagen den 11 maj 2021.

Observera att anmälan till årsstämman endast kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i årsstämman, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 6 maj 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Nilsson Special Vehicles AB tillhanda senast tisdagen den 11 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Nilsson Special Vehicles AB, Box 83, 312 22 Laholm (märk kuvertet med ”Poströstning årsstämma 2021”) eller med e-post till ir@nilsson.se (skriv ”Poströstning årsstämma 2021” i ämnesraden).

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
   1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
   3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 11. Val av
   1. styrelse
   2. revisor och revisorssuppleant eller revisionsbolag

12.   Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag

13.   Stämman avslutas

Valberedningens förslag

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant eller revisionsbolag (punkt 2 och 9-11)

2021 års valberedning, vilken består av ordförande David Sundin (Granitor Invest AB), Andreas Gunnarsson (Midroc Invest AB), Jonas Strömberg (Erik Selin Fastigheter AB) samt Thomas Mårtensson (styrelsens ordförande), föreslår:

 • att Thomas Mårtensson ska utses till årsstämmans ordförande (punkt 2);
 • att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till revisor (punkt 9);
 • att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt att för den händelse styrelseledamot enligt styrelsens beslut utför uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av marknadsmässigt timarvode att utbetalas efter beslut av styrelsen. Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. (punkt 10);
 • att Thomas Mårtensson, Camilla Dahlin, Magnus Jonsson och Per Jadelind omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Erik Bech-Jansen väljs som ordinarie styrelseledamot genom nyval samt att Thomas Mårtensson omväljs som styrelseordförande. (punkt 11 a);
 • att Mazars AB väljs som revisionsbolag fram till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har Mazars AB meddelat att den auktoriserade revisorn Anders O Persson kvarstår som huvudansvarig revisor. (punkt 11 b).

Styrelsens förslag

Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)

Styrelsen föreslår Johan Asplund, eller vid förhinder, den som styrelsen i stället anvisar, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerade av justeringsmännen.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att årets förlust om -14 915 tkr, överkursfond om 38 045 tkr samt balanserade vinstmedel om – 19 830, totalt 3 300 tkr överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september året före årsstämman ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa tre personer som utses ska vara ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämman samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska i stället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållanden till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, till Nilsson Special Vehicles AB, Att: Mårten Berggren, Box 83, 312 22 Laholm eller via e-post till ir@nilsson.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.nilsson.se och på bolagets kontor, Tegelbruksvägen 17 i Laholm, senast lördagen den 8 maj 2021. Uppgifterna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Tegelbruksvägen 17 i Laholm och på bolagets hemsida www.nilsson.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 4 693 207 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Laholm i april 2021

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

STYRELSEN