Idag, den 7 maj 2024, hölls årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734 i bolagets lokaler i Laholm. Nedan följer en sammanfattning av besluten tagna på stämman.

Årsredovisning
Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkningar samt att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade härutöver om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Därutöver har arbetstagarorganisationen rätt att utse högst två ledamöter och två suppleanter. Stämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 100 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda som ej är verksamma i Bolaget. För styrelseledamöter som är verksamma i Bolaget utgår inget styrelsearvode.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma valdes Fabio Ishaq, Magnus Axelsson, John Skovbo Andersen, Ulrika Bergström, Mats Österborg, Fredrik Nilsson samt Andreas Plym. Till styrelseordförande utsågs Magnus Axelsson.

Vidare beslutade stämman att till revisorsbolag till slutet av nästa årsstämma välja Mazars AB, som har meddelat att Anders O Persson kvarstår som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag
Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag som tidigare beslutats om fortsätter att gälla tills vidare.

Beslut om at erbjuda återköp av teckningsoptioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget ska erbjuda återköp av de teckningsoptioner som beslutades om av stämman den 9 maj 2023. Återköpet skall ske till samma värde som betalades för optionerna, det vill säga marknadsvärdet per den 8 maj 2023, samt vara genomfört senast den 6 juni 2024.

Laholm i maj 2024
Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)
STYRELSEN