Idag, den 12 maj 2021, hölls årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734 via poströstning. Nedan följer en sammanfattning av beslut som fattades.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade härutöver om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant, därutöver har arbetstagarorganisationen rätt att utse högst två ledamöter och två suppleanter. Stämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Thomas Mårtensson (omval), Camilla Dahlin (omval), Magnus Jonsson (omval), Per Jadelind (omval) samt Erik Bech-Jansen (nyval) till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes Thomas Mårtensson. Noterades att Göran Linder avböjt omval. Vidare beslutade stämman att till revisorsbolag intill slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår välja Mazars AB, som har meddelat att Anders O Persson utsetts till huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag

Stämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september året före årsstämman ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa tre personer som utses ska vara ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Laholm i maj 2021

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 0430-490 58

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Västra Hamnen Corporate Finance AB, tel +46 40 200 250, e-mail: ca@vhcorp.se.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan inneb