Nilsson Special Vehicles AB (publ) höll fredagen den 2 februari 2018 extra bolagsstämma i bolagets lokaler med adress Tegelbruksvägen 17 A i Laholm. Ordförande för stämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning med följande justeringar:

Punkt 4 (Aktiekapital)

Tidigare lydelse:

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor

Ny lydelse:

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

Punkt 5 (Antal aktier)

Tidigare lydelse:

Bolaget ska ha lägst 750 000 och högst 3 000 000 aktier.

Ny lydelse:

Bolaget ska ha lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 aktier.

Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, vilket i huvudsak inkluderar följande villkor.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 759 953 kronor genom emission av högst 1 759 953 nya aktier.

De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 13 kronor per aktie, där 1 krona utgör kvotvärde och 12 kronor utgör överkurs. Överkursen ska överföras till överkursfond. Betalning för de nya aktierna ska ske kontant, dock med nedanstående undantag.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare ska för en (1) befintlig aktie erhålla en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara 12 februari 2018.

Teckning och betalning av aktie med teckningsrätt ska ske genom teckning på särskild teckningslista under tiden från och med den 14 februari 2018 till och med den 28 februari 2018. Teckning av aktie utan stöd av teckningsrätt ska ske på teckningslista under ovan angiven teckningstid. Betalning av aktie utan stöd av teckningsrätt ska göras senast tredje bankdagen efter det att tecknaren erhållit besked om teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana åtaganden.

Aktie medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta sådana smärre justeringar i förevarande emissionsbeslut som krävs för registrering av emissionen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag i sin helhet (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.nilsson.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Fredrik Nilsson, tf VD, tel. +46-(0)430-490 58
fredrik.nilsson@nilsson.se

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.