Idag, den 20 januari 2022, hölls extra bolagsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734. Nedan följer en sammanfattning av beslut som fattades.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvode till ny styrelseledamot
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att det styrelsearvodet som beslutades av den ordinarie årsstämman fortsatt ska gälla och att det ska, i tillämpliga fall, fördelas proportionerligt i förhållande till respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande respektive styrelseledamot.

Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens föreslag att Jonas Bergmark väljs till ny styrelseledamot. Nuvarande bolagsstämmovalda styrelseledamöter Erik Bech-Jansen, Per Jadelind, Camilla Dahlin och Magnus Jonson kvarstår som styrelseledamöter. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens föreslag att till styrelseordförande utse Erik Bech-Jansen.

Noterades att Thomas Mårtensson avgår ur styrelsen i samband med den extra bolagsstämman.

Laholm i januari 2022
Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)
STYRELSEN