Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar härmed att bolaget, som ett resultat av flera nya modellanseringar, ligger något efter plan i antal levererade bilar kontra bolagets målsättning för 2017. Styrelsen konstaterar därför att bolaget inte kommer att nå förväntat resultat under räkenskapsåret 2017.

Nilsson har under de senaste nio månaderna framgångsrikt lanserat fyra nya bilmodeller. Antalet tillverkningstimmar för en ny bilmodell är alltid högre under en inledande period. Nilssons tillverkningstimmar har för de nya bilmodellerna sjunkit markant, men på grund av inkörningsproblem tar de längre tid en beräknat. Bolaget förväntas få ett svagare resultat till följd av den lägre omsättningen.

VD Karl Justh kommenterar

 ”Vi har de senaste nio månaderna lanserat fyra nya bilmodeller; Nilsson XC90 Ambulans, Nilsson V90 Begravningsbil, Nilsson S90 UK Traditional Hearse samt Nilsson S90 Limousine. Det är oerhört spännande att lansera nya bilmodeller och vi har fått ett mycket bra mottagande på marknaden. Vi har haft större utmaningar än beräknat i inkörningsfasen, framför allt med våra nya processer samt även underleverantörer. Vi kan därför konstatera att vi inte kommer att nå vårt utsatta årliga mål under detta räkenskapsår. Produktionstiderna har sjunkit snabbt sedan första producerade bil och vi arbetar nu löpande med att få ner produktionstiderna ytterligare och därigenom öka vår kapacitet. Vi räknar dock med att vår leveransförmåga under inkörningsprocessen fortsatt kommer att vara något begränsad.”

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Justh, VD

E-post: karl.justh@nilsson.se

Telefon: 0430-49 067

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2017 kl. 14:00 CET.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.