Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2023. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

VD Fredrik Nilsson kommenterar
”Med både omsättning och resultatet på högstanivåer sedan 2016, utgör det gångna året en tydlig vändning för bolaget. Under helåret 2023 ökade omsättningen med cirka 51 MSEK till 264 (214) MSEK, motsvarande en ökning om hela 24 procent. Resultatet förbättrades markant jämfört med helåret 2022 och uppgick till 1 915 (-4 207) KSEK trots vissa kostnadsökningar för bland annat material. Även på kvartalsbasis avslutades året med en omsättningsökning och resultatet efter skatt blev positivt.

För helåret 2023 levererades 70 begravningsbilar till den europeiska marknaden, exklusive England, vilket är det största antal som har levererats under ett och samma år. Bolaget levererade för första gången på många år fler fordon än budgeterat vilket visar att vårt fortsatta arbete med effektivisering ger resultat.

Under 2024 kommer vi fortsatt arbeta med att etablera bolaget som leverantör av både Nilsson XC90 Ambulans och Mercedes Benz Sprinter Ambulans. Stort fokus kommer att läggas på den norska marknaden där ett nytt avtal avseende fordon under 3,5 ton ska upphandlas. Med en första upphandling i Norge vunnen tidigare i år, ser vi positivt på kommande upphandlingar.

Jag vill personligen passa på att välkomna Fabio som ny VD till bolaget per den förste mars och lämnar med varm hand över stafettpinnen till honom, samtidigt som jag ser fram emot min tjänst som marknadschef och vice VD för att öka försäljningen av våra fantastiska produkter. Tack för dessa år och det vi i bolaget tillsammans har åstadkommit.”

Januari – December 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 264 509 (213 557) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 6 590 (266) KSEK.
 • EBITDA, justerat för kostnader av engångskaraktär (-667 KSEK), uppgick till 7 257 (266) KSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 915 (-4 207) KSEK.
 • Resultat efter skatt, justerat för kostnader av engångskaraktär (-740 KSEK), uppgick till 2 655 (-4 207) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15 327 (929) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till 0,41 (-0,90) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2023 till 9 (7) %.

Oktober – December 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 76 193 (75 544) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 406 (1 621) KSEK.
 • EBITDA, justerat för kostnader av engångskaraktär (-140 KSEK), uppgick till 1 546 (1 621) KSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 248 (38) KSEK.
 • Resultat efter skatt, justerat för kostnader av engångskaraktär (-140 KSEK), uppgick till 388 (38) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15 235 (4 791) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till 0,05 (0,01) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2023-12-31 uppgick det totala antalet aktier till
4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2022) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

Inga händelser att rapportera

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nilsson – genom sin norska återförsäljare – har vunnit tilldelning av sju Nilsson XC90 ambulanser till Finnmarkssykehuset och levererar åter fordon till Norge. Fordonen kommer att levereras under 2024.
 • Nilsson tillsätter Fabio Ishaq som tillförordnad VD och stärker sin försäljningsorganisation.