Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

”I utvecklingsarbetet kvarstår fortfarande framtagande av ett antal tillval för begravningsbil och ambulans. Detta medför att produktionen kommer att fortsätta vara något tidskrävande fram till halvårsskiftet, då vårt åtgärdsprogram bedöms vara genomfört. Produktionstakten har dock förbättrats och under det första kvartalet 2018 levererade vi 25 ambulanser, 17 begravningsfordon och 13 övriga fordon jämfört med 12 ambulanser, 23 begravningsfordon och 10 övriga fordon under första kvartalet 2017. Detta motsvarar en omsättningsökning om 42 procent, vilket visar de framsteg vi gjort de senaste tolv månaderna.”

Januari – mars 2018

 • Orderingång: 50 (68) bilar.
 • Orderstock: 125 (92) bilar.
 • Nettoomsättningen uppgick till 57 764 (40 652) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 226 (383) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 103 (-1 044) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 570 (4 632) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,24 (-0,36) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2018 till 50 (52) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Per 2018-03-31 uppgick det totala antalet aktier till 4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2017) var 2 933 254 aktier.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2018

 • Den 2 februari 2018 hålls extra bolagsstämma i Nilsson Special Vehicles AB varvid det beslutades om nyemission. Kommuniké med sammanfattning av de beslut som fattades finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nilsson.se).  
 • Den 14 februari 2018 inleds teckningstiden i företrädesemissionen som tecknas till cirka 25,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 113 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 759 953 aktier och Nilsson tillförs cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader.  
 • Nilsson kallar den 29 mars 2018 till årsstämma den 9 maj 2018. För ytterligare information om föreslagna beslut hänvisas till pressmeddelande publicerat samma dag. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, tf. VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
9 maj 2018 kl. 08:00 CET.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.