Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för de första tre månaderna 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

Vi har nu avslutat det första kvartalet för verksamhetsåret 2019, och det är glädjande att konstatera att våra åtgärder i produktionsprocesserna resulterar i en allt högre effektivitet. Under kvartalet levererades 27 st. ambulanser vilket är fler än någonsin tidigare under ett kvartal.”

Januari-mars 2019 – Koncernen

 • Orderingång: 29 (50) bilar.
 • Orderstock: 82 (125) bilar.
 • Nettoomsättningen uppgick till 67 911 (57 764) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 741 (226) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -669 (-1 103) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 339 (-4 570) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,14 (-0,24) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2019 till 41 (50) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2019-03-31 uppgick det totala antalet aktier till 4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2018) var 4 693 207 aktier. Genomsnittliga antalet aktier för perioden januari-mars 2018 uppgick till 3 265 690 efter utspädning.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

 • Nilsson meddelar att 2018 års resultat, på grund av rapporterade produktionsproblem och ökade garantikostnader, kommer bli sämre än 2017. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nilsson kallar den 9 april 2019 till årsstämma den 8 maj 2019. För ytterligare information om föreslagna beslut hänvisas till pressmeddelande publicerat samma dag.
 • Den 17 april offentliggör Nilsson årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.nilsson.se ).

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 08:00

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.