Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för januari – mars 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

Nuvarande orderingång och befintlig orderstock medför att produktionen löper på för ambulanser och 3-D begravningsbilar, även om situationen föranlett en del justeringar. Orderingången från den engelska marknaden har minskat och leverans av beställda bilar har inte kunnat ske som planerat, vilket binder kapital fram till leverans.

Glädjande är att vi under kvartal ett levererade den första mildhybrid-ambulansen, som är baserad på Volvos XC90 B5. Med denna ambulans stärker vi vår position som en av de mest miljövänliga ambulanserna på marknaden. Vi fortsätter med vår ambition att möta marknadens krav och har således också påbörjat utvecklingen av Volvo V90 ladd-hybrid för att erbjudas som begravningsbil. Denna planeras att finnas tillgänglig för kund under kvartal fyra.

Vi arbetar med kostnads- och likviditetsåtgärder, och arbetet med effektiviseringar i produktionen fortsätter. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har sedan Covid-19 utbrottet fokuserat mycket på hälsa och säkerhet för vår personal. Jag hoppas att alla våra medarbetare får hålla sig friska och ser fram emot att få ”spänna bågen” när pandemin är över.”

Januari – mars 2020 – Koncernen

 • Orderingång: 28 (29) bilar.
 • Orderstock: 81 (82) bilar.
 • Nettoomsättningen uppgick till 52 173 (67 911) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 99 (1 741) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 101 (-669) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 259 (-1 339) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,45 (-0,14) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2020 till 35 (41) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2020-03-31 uppgick det totala antalet aktier till

4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2019) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

Första kvartalet

 • Bolaget utser Mårten Berggren till ny CFO.
 • Den norska upphandlingen gällande ambulanser är avbruten. Ny upphandling kommer att genomföras och planeras att vara klar hösten 2020. Under tiden gäller det gamla avtalet med möjlighet till prisjustering för 2020.
 • Bolaget meddelar att chassileveranser från Volvo bedöms fortsätta som vanligt.
 • Bolaget har till viss del påverkats av COVID-19 i form av materialförseningar från leverantörer, vilket föranlett leveransförseningar till kund.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nilsson kallar den 8 april 2020 till årsstämma den 13 maj 2020. För ytterligare information om föreslagna beslut hänvisas till pressmeddelande publicerat samma dag.
 • Den 16 april offentliggör Nilsson årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.nilsson.se)
 • Den 20 april startade Volvo åter sin produktion och Bolaget ser ut att säkra leveranser av chassin.
 • COVID-19 och dess effekter är mycket svårbedömda. Vi följer dock den framtida utvecklingen av situationen och dess påverkan på koncernen, kunder och leverantörer och agerar för att vid behov snabbt kunna ställa om och minska kostnadsmassan i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 0430-490 58

 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 08:00

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.