Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för januari – mars 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar
I första kvartalet ökar vi omsättningen med 17% jämfört med samma period föregående år trots att en del leveranser flyttas till kvartal två. Orderingången under första kvartalet uppgick till 47 fordon jämfört med 36 fordon under kvartal ett föregående år, en ökning med 30 procent. Detta ligger i linje med Bolagets strategi att bredda produktfloran och förklaras delvis av att Västra Götalands Regionen inkom planenligt med ett antal ordrar vilka skall levereras under andra halvåret 2022. Orderingången för kvartal ett är bra då kvartalet normalt inte genererar en hög volym. Orderstocken stärktes ytterligare och uppgår i kvartal ett till 111 fordon jämfört med 72 fordon under kvartal ett föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital är svagt negativt men betydligt bättre än föregående år.

Bolaget har under kvartalet haft stora utgifter för garantier hänförliga till ambulansförsäljningen, vilka inte påverkat periodens resultat då tidigare garantiavsättning har nyttjats. Orsaken till dessa problem har tillkännagivits av leverantören som har inlett ett åtgärdsprogram för att eliminera framtida problem. Bolaget har därför gjort en ny bedömning av framtida garantiutgifter vilka bedöms vara lägre än tidigare bedömt.

Det är positivt att vi har försvarat våra marginaler med bibehållna volymer vilket medför att vi under första kvartalet uppnår ett svagt positivt EBITDA-resultat trots att personalfrånvaron varit närmare 50% under vissa veckor.

Januari – mars 2022 – Koncernen

  • Orderingång: 47 (36) bilar.
  • Orderstock: 111 (72) bilar.
  • Nettoomsättningen uppgick till 45 331 (38 902) KSEK.
  • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 5 (-1 774) KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -921 (-3 596) KSEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 177 (2 498) KSEK.
  • Resultat per aktie* uppgick till -0,20 (-0,77) SEK.
  • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2022 till 10 (20) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2022-03-31 uppgick det totala antalet aktier till
4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2021) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

Första kvartalet

  • Vid extra bolagsstämma den 20 januari 2022 avgick Thomas Mårtensson som styrelseledamot och styrelseordförande. Till ny styrelseordförande valdes Erik Bech-Jansen och till ny styrelseledamot valdes Jonas Bergmark.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga händelser att rapportera.