Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för januari – mars 2024. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar
”Årets första kvartal inleddes med en förbättring av resultatet som uppgick till 235 Tkr före skatt jämfört med -275 Tkr föregående år, trots att antalet levererade fordon under perioden minskat.

Orderstocken uppgick per den 31 mars till 71 fordon vilket är betydligt lägre än föregående år. Minskningen av orderstocken beror till största delen på en låg orderingång på begravningsbilar. Bolaget kommer att delta på ett antal begravningsbilsmässor under våren och det ligger ett stort fokus på att öka orderingången avseende begravningsbilar.

Sedan jag tillträdde som VD för bolaget den 1 mars har fokus legat på kostnadseffektivisering. Vi har även påbörjat digitalisering av produktionsplaneringen för att ytterligare förbättra leveransprecision och ledtider. Bolaget har därutöver startat ett projekt för att automatisera delar av produktionsprocessen med hjälp av nyttjande av robotar som kommer att utföra de tyngsta produktionsmomenten, vilket kommer att öka produktionskapaciteten samt förbättra arbetsmiljön för våra anställda.

Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med effektivisering, digitalisering och automatisering och att bolaget med hjälp av en förstärkt marknads- och försäljningsavdelning ökar orderingången framöver.”

Januari – Mars 2024

  • Orderingång: 30 (48) bilar, 53 407 (64 819) KSEK.
  • Orderstock: 71 (117) bilar, 115 207 (156 794) KSEK.
  • Nettoomsättningen uppgick till 64 112 (62 700) KSEK.
  • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 371 (829) KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 235 (-275) KSEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 735 (4 712) KSEK.
  • Resultat per aktie* uppgick till 0,05 (-0,06) SEK.
  • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2024 till 9 (6) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2024-03-31 uppgick det totala antalet aktier till
4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2023) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024

Första kvartalet

  • Nilsson – genom sin norska återförsäljare – har vunnit tilldelning av sju Nilsson XC90 ambulanser till Finnmarkssykehuset och levererar åter fordon till Norge. Fordonen kommer att levereras under 2024.
  • Nilsson tillsätter Fabio Ishaq som tillförordnad VD och stärker sin försäljningsorganisation.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga händelser att rapportera