Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2018. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

Våra löpande åtgärder har successivt fått genomslag i form av förkortade produktionstider, och även om det är en viss eftersläpning innan detta ger utslag i de finansiella siffrorna så är tredje kvartalet 2018 en förbättring jämfört med motsvarande period 2017, vilket gör att jag ser positivt på framtiden.

Nio månader 2018-01-01 – 2018-09-30 – Koncernen

 • Orderingång: 101 (187) bilar.
 • Orderstock: 86 (134) bilar.
 • Nettoomsättningen uppgick till 144 064 (109 341) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4 442 (-3 773) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 476 (-6 583) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 164 (11 386) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,59 (-2,24) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2018 till 45 (42) %.

Tredje kvartalet 2018-07-01 – 2018-09-30 – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 42 829 (30 055) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1 292 (-4 150) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 571 (-4 349) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 593 (-506) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,55 (-1,48) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2018-06-30 uppgick det totala antalet aktier till 4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2017) var 2 933 254 aktier.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

 • Nilsson beslutar att ingå avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB som ny Certified Adviser på Nasdaq Stockholm First North. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2019.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga händelser att rapportera.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, tf. VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
25 oktober 2018 kl. 08:00 CET.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.