Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för januari – september 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar
”Trots fortsatta utmaningar med materialleveranser och ökade materialkostnader lyckades Bolaget att nå en bättre omsättning under det tredje kvartalet 2021 jämfört med föregående år. De höga materialkostnaderna, halvledarbristen och den stärkta svenska kronan medförde dock att resultatet ändå inte blev till belåtenhet.

Bolagets historiskt största tilldelning för ambulanser kom efter kvartalets utgång, den 3 november, från Västra Götalandsregionen. Denna upphandling har en avtalsspärr till och med den 19 november 2021. Denna upphandling som genomförts tillsammans med vår samarbetspartner J5L i Finland är i linje med Bolagets strategi att bredda verksamheten.

Det är positivt att Bolaget under perioden vunnit ett antal upphandlingar, även om vi fortsatt ser stora utmaningar att få hem material i tid till produktionen. Min bedömning är att komponentbristen tillsammans med kostnadsökningar kommer ha en fortsatt negativ inverkan på Bolaget då flertalet av avtalen med regionerna inte medger prisjusteringar. Det återstår därför fortsatt mycket arbete med att nå de resultat som önskas i Bolaget.”

Januari – september 2021 – Koncernen

 • Orderingång: 133 (76) bilar.
 • Orderstock: 87 (60) bilar.
 • Nettoomsättningen uppgick till 134 165 (142 035) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1 234 (1 165) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 302 (-5 220) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 (-5 494) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,13 (-1,11) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2021 till 20 (37) %.

Juli – september 2021 (tredje kvartalet) – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 39 956 (34 943) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -256 (-550) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 247 (-2 621) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -61 (-1 444) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,27 (-0,56) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2021-09-30 uppgick det totala antalet aktier till
4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2020) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

 • Nilsson har tilldelats ramavtal som leverantör av ambulanser till Region Jönköpings län.
 • Nilsson har tecknat nytt 3-årsavtal med Fonus angående leveranser av begravningsbilar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nilsson har tilldelats ramavtal som en av två leverantörer av ambulanser till Region Jämtland Härjedalen.
 • Bolaget har tilldelats ramavtal som leverantör av ambulanser till Västra Götalandsregionen. Upphandlingskontraktet kommer att tecknas på två år med möjlighet till förlängning i 24 månader. Takvolymen (maximalt antal fordon) är 190 bilar över fyra år till ett uppskattat försäljningsvärde av cirka 250 miljoner SEK. Avtalet avser ambulanser baserade på Mercedes Sprinter där Bolaget tidigare endast levererat ett fåtal ambulanser per år. Från det att den upphandlande myndigheten meddelat tilldelningsbeslut (2021-11-03) gäller en avtalsspärr till och med 2021-11-19 då myndigheten inte får teckna några avtal.