Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för januari – september 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar
”Resultatet för det tredje kvartalet 2023 är det bästa Q3 resultatet sedan 2016. EBITDA var positivt trots engångskostnader för personaluppgörelse och avveckling av dotterbolaget Nilsson AS i Norge. Hittills i år är EBITDA nästan 6,5 MSEK bättre än föregående år och under kvartal fyra är det full fart i produktionen för att kunna leverera fordon till våra kunder.

Vi har en god orderstock som per den 30 september uppgick till 84 fordon och ser fram emot kvartal fyra som normalt innebär ett antal beställningar på våra avtal för leverans under 2024. Under kvartal tre ökade leveranserna markant jämfört med föregående år. Totalt levererades 38 (27) fordon, fördelat på 7 (5) personbilsambulanser, 10 (4) storbilsambulanser, 19 (16) begravningsfordon och 2 (2) övriga fordon.

Vi har fortsatt fokuserat på att minska garantikostnaderna genom att implementera nya arbetssätt för att undvika kvalitetsbrister. Samtidigt ser vi att vår prioritering av upphandlingar för utryckningsfordon genererar ytterligare affärer och förbättrad lönsamhet. Sammantaget är jag stolt över de framsteg vi åstadkommit och ser positivt på utvecklingen i bolaget.”

Januari – September 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 188 315 (138 012) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 5 183 (-1 355) KSEK.
 • EBITDA, justerat för kostnader av engångskaraktär (-527 KSEK), uppgick till 5 710 (- 1 355) KSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 666 (-4 244) KSEK.
 • Resultat efter skatt, justerat för kostnader av engångskaraktär (-600 KSEK), uppgick till 2 266 (-4 244) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -872 (-3 863) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till 0,35 (-0,90) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2023 till 9 (6) %.

Juli – September 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 55 983 (34 527) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 680 (-1 767) KSEK.
 • EBITDA, justerat för kostnader av engångskaraktär (-527 KSEK), uppgick till 1 207 (- 1 355) KSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -565 (-2 748) KSEK.
 • Resultat efter skatt, justerat för kostnader av engångskaraktär (-600 KSEK), uppgick till 35 (- 2 478) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 717 (-50) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,12 (-0,59) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2023-09-30 uppgick det totala antalet aktier till
4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2022) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

Tredje kvartalet

Inga händelser att rapportera

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga händelser att rapportera