Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2018. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

Vi fortsätter oförtrutet att arbeta vidare med åtgärder för att nå ner till våra målsatta produktionstider. Vi är på god väg med våra produktionsförbättringar, men det är en viss eftersläpning innan dessa slår igenom i de finansiella siffrorna. För nästa halvår är alla våra produktionsplatser slutsålda och det är min ambition att vi skall hålla planen samt därmed leverera och fakturera ett ökat antal bilar jämfört med första halvåret.

Första halvåret 2018-01-01 – 2018-06-30 – Koncernen

 •    Orderingång: 78 (105) bilar.
 •    Orderstock: 107 (86) bilar.
 •    Nettoomsättningen uppgick till 101 144 (79 598) KSEK.
 •    Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 142 (375) KSEK.
 •    Resultat efter skatt uppgick till -4 889 (-2 273) KSEK.
 •    Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12 742 (11 890) KSEK.*
 •    Bolaget har genomfört en nyemission som tillförde 22 879 KSEK före emissionskostnader.
 •    Resultat per aktie** uppgick till -1,04 (-0,77) SEK.
 •    Soliditeten uppgick per den 30 juni 2018 till 47 (51) %.

Andra kvartalet 2018-04-01 – 2018-06-30 – Koncernen

 •    Nettoomsättningen uppgick till 43 367 (38 956) KSEK.
 •    Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 353 (-9) KSEK.
 •    Resultat efter skatt uppgick till -3 783 (-1 230) KSEK.
 •    Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 137 (7 257) KSEK.*
 •    Resultat per aktie** uppgick till -0,81 (-0,42) SEK.

*Förändringen gentemot motsvarande period föregående räkenskapsår avser ökning av varulager och minskning av leverantörsskulder.

**Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2018-06-30 uppgick det totala antalet aktier till 4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2017) var 2 933 254 aktier.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

 •    Den 18 april offentliggör Nilsson årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nilsson.se).
 •    Den 9 maj hålls årsstämma i Nilsson. Kommuniké från årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nilsson.se).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •    Inga händelser att rapportera.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, tf. VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
21 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.