Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2019. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

”Under andra kvartalet 2019 har vi haft fortsatt fokus på tillverkning samt ökat fokus på marknad. En stor del av orderstocken för ambulans har levererats. Vårt arbete med att effektivisera våra produktionsflöden som påbörjades för ett år sedan fortsätter och under de senaste tolv månaderna har våra ledtider för ambulans halverats och produceras idag på 22 dagar. Vi arbetar vidare under andra halvåret 2019 med ytterligare effektiviseringar och nya affärer.”

Januari-juni 2019 – Koncernen

 •   Orderingång: 52 (78) bilar.
 •   Orderstock: 59 (107) bilar.
 •   Nettoomsättningen uppgick till 124 054 (101 144) KSEK.
 •   Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 559 (-3 142) KSEK.
 •   Resultat efter skatt uppgick till -3 285 (-4 889) KSEK.
 •   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 868 (-12 742) KSEK.
 •   Resultat per aktie* uppgick till -0,70 (-1,04) SEK.
 •   Soliditeten uppgick per den 30 juni 2019 till 42 (47) %.

April – juni 2019 – Koncernen

 •   Nettoomsättningen uppgick till 56 109 (43 367) KSEK.
 •   Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -174 (-3 353) KSEK.
 •   Resultat efter skatt uppgick till -2 608 (-3 783) KSEK.
 •   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 535 (-8 137) KSEK.
 •   Resultat per aktie* uppgick till -0,56 (-0,81) SEK

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2019-06-30 uppgick det totala antalet aktier till             4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2018) var 4 693 207 aktier.

Genomsnittliga antalet aktier för perioden januari- juni 2018 uppgick till 3 983 392 efter utspädning.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 •   Den 17 april offentliggör Nilsson årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nilsson.se).
 •   Den 8 maj hålls årsstämma i Nilsson. Kommuniké från årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nilsson.se)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •   Inga händelser att rapportera.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 17:30

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner