Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2021. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar
”Omsättningen för andra kvartalet blev betydligt högre än föregående kvartal. Bolaget har tagit igen den förskjutna volym som aviserades i förra delårsrapporten och följer nu planen för både Nilsson V90 Begravningsbil och Nilsson XC90 Ambulans. Leveranserna av de ambulanser som baseras på MB Sprinter och byggs hos vår samarbetspartner är dock försenade, delvis beroende på fördröjda materialleveranser. Denna försening medför att omsättningen för första halvåret 2021 inte når upp till önskad nivå. 
 
Orderingången och orderstocken är bättre jämfört med motsvarande period förra året. Ökningen beror huvudsakligen på fler ordrar av begravningsbilar och limousiner från den den engelska marknaden samt ordrar av fordon med lägre förädlingsgrad, helt i linje med Bolagets strategi.
 
Det är positivt att både orderingång och orderstock har ökat under andra kvartalet. Med fyra vunna upphandlingar för Nilsson XC90 Ambulans under första halvåret samt planerade mässor under hösten är det med tillförsikt jag ser framemot det andra halvåret 2021. Bolaget har fortsatt fokus på kostnads- och intäktsoptimering för att inom överskådlig tid nå ett positivt resultat.”
 
 
Januari – juni 2021 – Koncernen
– Orderingång: 100 (66) bilar. 
– Orderstock: 87 (77) bilar.
– Nettoomsättningen uppgick till 94 209 (107 092) KSEK.
– Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -978 (1 715) KSEK.
– Resultat efter skatt uppgick till -4 055 (-2 599) KSEK.
– Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 53 (-4 050) KSEK.
– Resultat per aktie* uppgick till -0,86 (-0,55) SEK.
– Soliditeten uppgick per den 30 juni 2021 till 20 (33) %.
 
April – juni 2021 – Koncernen
– Nettoomsättningen uppgick till 55 307 (54 919) KSEK.
– Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 796 (1 616) KSEK.
– Resultat efter skatt uppgick till -459 (-498) KSEK.
– Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 445 (-1 792) KSEK.
– Resultat per aktie* uppgick till -0,10 (-0,11) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2021-06-30 uppgick det totala antalet aktier till
4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2020) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021
– Bolaget har ingått samarbetsavtal med den finländska påbyggaren J5L-production Oy.
– Nilsson har tilldelats ramavtal som en av två leverantörer för ambulanser till Region Norrbotten.
– Nilsson har tilldelats ramavtal som leverantör för ambulanser till Region Sörmland.
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
– Nilsson har tilldelats ramavtal som leverantör för ambulanser till Region Jönköpings län.