Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2023. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar
”Resultatet för första halvåret 2023 är det bästa sedan 2016 och för tredje kvartalet i rad rapporterar vi positivt EBIT. Det sedan våren 2022 påbörjade förbättringsprogrammet har markant påverkat bolagets resultat. Under andra kvartalet 2023 gav vårt fortsatta arbete med prisjusteringar och optimeringar i produktionen ytterligare positiva resultat och rörelseresultatet förbättrades markant jämfört med föregående år. Samtliga fordon levererades i tid och utan extra insatser från verksamheten, vilket bidrog till att utvecklingen av resultatet efter skatt är mycket tillfredsställande.

Andra halvårets leveranser är redan beställda, vilket ger en god möjlighet för optimal produktionsplanering. Bolaget ser också en fortsatt stark efterfrågan för Nilsson V90 begravningsbil och med nya distributörer i Tyskland och Norge ser vi fram emot framtida försäljningsökningar.

Med fortsatt fokus på leveransprecisionen och med den fortsatt goda orderboken tar vi oss an det andra halvåret i en positiv anda. ”

Januari – juni 2023 – Koncernen

 • Orderingång: 69 (87) bilar, 95 085 (113 399) KSEK.
 • Orderstock: 93 (108) bilar, 122 897 (129 959) KSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 132 455 (104 681) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 4 506 (545) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 232 (-1 379) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 136 (-3 734) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till 0,48 (-0,29) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2023 till 9 (9) %.

April – juni 2023 – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 69 629 (59 350) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 3 641 (540) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 473 (-458) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 094 (-4 909) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till 0,53 (-0,10) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2023-06-30 uppgick det totala antalet aktier till
4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2022) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

Andra kvartalet

 • Nilsson påbörjar avveckling av det norska dotterbolaget.
 • OnWheels Mobility AB förvärvar 29% av aktierna i Nilsson Special Vehicles AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga händelser att rapportera