Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

Det är min och styrelsens bedömning att vårt åtgärdsprogram medför att Nilsson kommer uppvisa ett kraftigt förbättrat resultat för helåret 2018. Glädjande nog har vi även en god orderingång och stor orderstock vilket är ett kvitto på att intresset för våra produkter är stort. Sammantaget bedömer jag att vi genom de åtgärder vi nu har vidtagit kommer kunna leverera fordon i en allt högre takt under 2018 i linje med den stora efterfrågan vi möter.

Januari – december 2017

 • Orderingång 225 (180) bilar.
 • Orderstock 130 (68) bilar.
 • Nettoomsättningen uppgick till 157 303 (188 526) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -7 237 (12 905) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 763 (7 494) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 451 (11 616) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -3,33 (2,55) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2017 till 34 % (55) %.

Oktober – december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 47 928 (58 650) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till – 3 462 (3 905) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 768 (2 313) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 935 (8 171) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,28 (0,79) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 2 933 254 aktier per 2017-12-31.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under 2017

Första kvartalet

 • Nilsson kallar den 20 mars 2017 till årsstämma. För ytterligare information om föreslagna beslut hänvisas till pressmeddelande publicerat samma dag.

Andra kvartalet

 • I slutet av april 2017 håller Nilsson årsstämma. Kommuniké innehållande de beslut som fattades finns att tillgå via bolagets hemsida (www.nilsson.se).
 • Nilsson meddelar i slutet av juni 2017 ett justerat förväntat finansiellt resultat för 2017. Som en konsekvens av flera nya modellanseringar ligger bolaget efter plan i antal levererade bilar jämfört med bolagets målsättning för 2017. Styrelsen konstaterar därför att bolaget inte kommer att nå förväntat resultat under räkenskapsåret 2017.

Tredje kvartalet

 • Nilsson meddelar att bolaget har erhållit två nya tilldelningar; dels från Jordbruksverket och dels från Västra Götalandsregionen. Tilldelningen från Jordbruksverket avser fordon till Distriktsveterinärerna och tilldelningen från Västra Götalandsregionen avser ambulanser och ledarfordon/responderbilar.

Fjärde kvartalet

 • Nilsson meddelar i början av oktober 2017 att styrelsen tillsatt Fredrik Nilsson som tillförordnad VD. Nilsson efterträder Karl Justh.
 • Nilsson presenterar i mitten av december 2017 preliminärt resultat för 2017 och meddelar att styrelsen, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma, beslutat om att genomföra en företrädesemission.
 • Nilsson kallar den 22 december 2017 till extra bolagsstämma. För ytterligare information om föreslagna beslut hänvisas till pressmeddelande publicerat samma dag.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, tf. VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
2 februari 2018 kl. 08:00 CET.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.