Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

Det fjärde kvartalet 2018 blev resultatmässigt en besvikelse. Glädjande är att den stabila produktionstakten från det tredje kvartalet har fortsatt trots eftermarknadsåtgärder på ett flertal bilar. Problemen som vi upplevt under 2018 är nu bakom oss och med minskade ledtider och förbättrad produktionsplanering är jag optimistisk inför 2019.”

Januari-december 2018 – Koncernen

 • Orderingång: 171 (225) bilar.
 • Orderstock: 107 (130) bilar.
 • Nettoomsättningen uppgick till 205 205 (157 303) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -9 736 (-7 237) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -14 055 (-9 763) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 973 (4 553) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -2,99 (-3 33) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2018 till 45 (34) %.

Oktober -december 2018 – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 61 084 (47 928) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5 291 (-3 462) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 294 (-3 168) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5 195 (-6 935) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,34 (-1,08) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2018-12-31 uppgick det totala antalet aktier till 4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2017) var 2 933 254 aktier.

Genomsnittliga antalet aktier för 2018 uppgick till 4 341 216 efter utspädning.

Väsentliga händelser under 2018

Första kvartalet

 • Den 2 februari 2018 hålls extra bolagsstämma i Nilsson Special Vehicles AB varvid det beslutades om nyemission. Kommuniké med sammanfattning av de beslut som fattades finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nilsson.se).  
 • Den 14 februari 2018 inleds teckningstiden i företrädesemissionen som tecknas till cirka 25,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 113 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 759 953 aktier och Nilsson tillförs cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader.  
 • Nilsson kallar den 29 mars 2018 till årsstämma den 9 maj 2018. För ytterligare information om föreslagna beslut hänvisas till pressmeddelande publicerat samma dag.

Andra kvartalet

 • Den 18 april offentliggör Nilsson årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nilsson.se).
 • Den 9 maj hålls årsstämma i Nilsson. Kommuniké från årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nilsson.se).

Tredje kvartalet

 • Nilsson beslutar att ingå avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB som ny Certified Adviser på Nasdaq Stockholm First North. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2019.  

Fjärde kvartalet

 • Nilsson meddelar att styrelsen beslutat att utse Fredrik Nilsson till ordinarie VD för bolaget. Fredrik Nilssons tjänst som tillförordnad VD övergår därmed omgående till en ordinarie tjänst.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nilsson meddelar att 2018 års resultat, på grund av rapporterade produktionsproblem och ökade garantikostnader, kommer bli sämre än 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 08:00.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.