Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

Våra ledtider och produktionstider fortsätter att förbättras. Ledtiderna har halverats för ambulans och begravningsbil, vilket till stor del beror på vårt systematiska förbättringsarbete. Hållbarhet, säkerhet och kvalité är våra nyckelord. Vi vågar påstå att vår ambulans baserad på Volvochassi är den mest hållbara och säkra ambulans som finns på marknaden idag, konstruerad för säkra akutförflyttningar av människor.

Under hösten har vi arbetat med vår värdegrund och våra principer, ”Av Människor För Människor”, där vi fokuserar på våra medarbetare, kunder, ägare med flera och fortsätter vårt arbete med att bygga vidare på den strategi som skall bära oss framåt för att nå våra långsiktiga mål att vara det bästa valet.”

Januari – december 2019 – Koncernen

 • Orderingång: 159 (171) bilar.
 • Orderstock: 89 (107) bilar.
 • Nettoomsättningen uppgick till 214 114 (205 205) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2 204 (-9 736) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 150 (-14 055) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5 318 (-2 973) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -2,59 (-2,99) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2019 till 42 (45) %.

Oktober- december 2019 (fjärde kvartalet) – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 52 108 (61 084) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2 584 (-5 291) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 351 (-6 294) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 250 (5 195) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,14 (-1,34) SEK

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2019-12-31 uppgick det totala antalet aktier till 4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2018) var 4 693 207 aktier. Genomsnittliga antalet aktier för perioden januari- december 2018 uppgick till 4 341 216 efter utspädning.

Väsentliga händelser under 2019

Första kvartalet

 • Nilsson meddelar att 2018 års resultat, på grund av rapporterade produktionsproblem och ökade garantikostnader, kommer bli sämre än 2017.
 • Nilsson har tecknat ett 3-årsavtal med Fonus Sverige angående leveranser av begravningsbilar. Avtalet avser Nilsson begravningsbil baserad på Volvo V90. Avtalet är inte volymbaserat men beräknas vara värt 15-20 miljoner över tre år.

Andra kvartalet

 • Den 17 april offentliggör Nilsson årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nilsson.se).
 • Den 8 maj hålls årsstämma i Nilsson. Kommuniké från årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nilsson.se).

Tredje kvartalet

 • Inga händelser att rapportera.

Fjärde kvartalet

 • Nilsson anlitar Pareto Securities AB som likviditetsgarant.
 • Nilssons har utsetts som leverantör av Ambulanser till Region Västerbotten. Avtalet är på två år med option på ytterligare två år och uppskattat värde för Nilssons är 1,5–3,5 milj. kronor per år.
 •  Bolaget tilldelas ramavtal som leverantör för ambulanser till Region Örebro län. Upphandlingskontraktet kommer att tecknas på två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år vilket omfattar 17 personbilsambulanser. Denna tilldelning beräknas vara värd cirka 25 milj. SEK över fyra år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga händelser att rapportera.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 0430-490 58

 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020 kl. 08:00

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.