Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se . Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

Det har varit en tuff resa. Omsättningen för kvartal fyra var 20 miljoner lägre jämfört med kvartal fyra 2019 och för helåret 2020 var den 40 miljoner lägre än 2019. Omsättningsminskningen under kvartal fyra beror huvudsakligen på att den engelska marknaden i praktiken stannat av och den minskade ambulansvolymen på den norska marknaden, till följd av att inga ambulanser avropades för leverans under kvartal fyra då upphandlingen inte tilldelats. Dessutom levererades planenligt färre 3-dörrars begravningsbilar under kvartal fyra 2020 jämfört med motsvarande period 2019. Att rörelseresultatet endast blev 0,5 miljoner sämre för helåret jämfört med 2019, trots Covid-19 och en betydligt lägre omsättning, inger hopp för fortsättningen.

Gällande aggregerad orderingång så har en viss trendmässig uppgång kunnat skönjas, varför den nuvarande orderstocken på ambulanser och begravningsbilar landar på en tillfredställande nivå. Den engelska marknaden fortsätter dock att vara väldigt svår att förutse vad gäller 2021:s volymer, vilket Bolaget syftar till att adressera genom att intensifiera arbetet tillsammans med den engelska återförsäljaren. För att öka riskbalanseringen och samtidigt öka potentialen kommer dessutom nya marknader bearbetas och kompletterande produkter erbjudas på redan befintliga marknader.

Efter ett bekymmersamt sista halvår 2020 är jag förhoppningsfull inför 2021 även om osäkerheten på grund av Covid-19 fortsatt är stor. Många delar fortsätter att falla på plats, vilket understryks av en ökad effektivitet och ett utökat produktsortiment, jämte pågående etableringar på nya marknader.

Januari – december 2020 – Koncernen

 • Orderingång: 115 (159) bilar.
 • Orderstock: 73 (89) bilar.
 • Nettoomsättningen uppgick till 174 184 (214 114) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2 695 (-2 204) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -14 836 (-12 150) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 218 (5 318) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -3,16 (-2,59) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2020 till 31 (42) %.

Oktober – december 2020 (fjärde kvartalet) – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 32 149 (52 108) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 860 (-2 584) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 616 (-5 351) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 712 (2 220) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -2,05 (-1,14) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2020-12-31 uppgick det totala antalet aktier till

4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2019) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under 2020

Första kvartalet

 • Bolaget utser Mårten Berggren till ny CFO.
 • Den norska upphandlingen gällande ambulanser är avbruten. Ny upphandling kommer att genomföras och planeras att vara klar hösten 2020. Under tiden gäller det gamla avtalet med möjlighet till prisjustering för 2020.
 • Bolaget meddelar att chassileveranser från Volvo bedöms fortsätta som vanligt.
 • Bolaget har till viss del påverkats av COVID-19 i form av materialförseningar från leverantörer, vilket föranlett leveransförseningar till kund.

Andra kvartalet

 • Den 16 april offentliggör Nilsson årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.nilsson.se)
 • Den 13 maj hålls årsstämma i Nilsson. Kommuniké från årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nilsson.se)
 • Bolaget har påverkats av COVID-19 i form av försenade leveranser av grundbilar från leverantör samt lägre orderingång än förväntat.

Tredje kvartalet

 • Bolaget har i juli upptagit ett tillfälligt lån med 2 MSEK från aktieägare samt 4 MSEK från banken som skall återbetalas i oktober 2020.

Bolaget har under perioden påverkats av COVID-19 på följande sätt:

 • Bolaget har under perioden tappat del av försäljningen
 • Bolaget har för perioden september 2020 – december 2020 ansökt om och beviljats stöd för korttidsarbete i betydande omfattning.
 • Bolaget har under perioden beviljats hyresreduktion

Fjärde kvartalet

 • Tilldelningsbeslut gällande leveranser av ambulanser för den norska marknaden har skett till annan aktör. Bolaget har överklagat detta beslut och fått bekräftat att Sykehusinköp avvaktar med signering av kontrakt gällande tilldelningen till dess att beslut kommer från KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser)
 • Bolaget varslar tre tjänstemän och åtta kollektivanställda för att anpassa kostnaderna till en förväntat lägre volym
 • Bolaget har i oktober återbetalat det tillfälligt upptagna lånet med 4 MSEK till banken, samt i november det tillfälligt upptagna lånet till aktieägare med 2 MSEK.
 • Som en följd av att bolaget riskerar tappa volymen i Norge samt volymtapp på den engelska marknaden har bolaget gjort en nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar samt verktyg med 3,6 MSEK.
 • Bolaget har genom tillfälligt betalningsanstånd för skatter stärkt likviditeten med 5,8 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • KOFA har avseende tilldelningsbeslut för upphandling Norge meddelat att Sykehusinnkjøp HF inte har brutit mot regelverket för offentlig upphandling och avvisar därmed inte vald leverantörs anbud.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 0430-490 58

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nilsson Special Vehicles AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 feb. kl. 08:00.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.