Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar bokslutskommuniké för 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

VD Fredrik Nilsson kommenterar
” Bolaget nådde en högre omsättning under det fjärde kvartalet 2022 jämfört med samma period föregående år. För helåret ökade omsättningen med cirka 31 MSEK och uppgick till 216 (185) MSEK, vilket innebar en ökning om 17 procent. Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet blev positivt och rörelseresultatet för helåret 2022 förbättrades jämfört med helåret 2021 och uppgick till 506 (-202) KSEK trots vissa kostnadsökningar för bland annat material.

Den goda orderstocken består fortsatt och uppgår per den 31 december till 114 fordon jämfört med 98 fordon föregående år. Bolaget har under hösten aktivt arbetat med produktionsplanering och materialförsörjning för att förbättra leveransprecisionen till våra kunder. Vi har även förstärkt samarbetet med både Volvo och Mercedes, samt våra norska och finska samarbetspartners, vilket bland annat har medfört att tillgången på fordon är säkrad för 2023.

Nu när flertalet av våra nyckeltal visar förbättringar från föregående perioder, kopplat till vår vetskap om att det fortsatt finns ytterligare förbättringsområden, tar vi oss an 2023 med förnyad energi.”

Januari – december 2022 – Koncernen

 • Orderingång: 170 (193) bilar, 233 276 (194 922) KSEK.
 • Orderstock: 114 (98) bilar, 150 976 (112 357) KSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 216 771 (185 672) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 506 (-202) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 495 (-10 254) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 217 (-4 717) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,74 (-2,18) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2022 till 7 (14) %.

Oktober – december 2022 (fjärde kvartalet) – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 76 625 (51 507) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 657 (1 032) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 567 (-4 952) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5 338 (-4 709) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till 0,1 (-1,06) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2022-12-31 uppgick det totala antalet aktier till
4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2021) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under 2022

Första kvartalet

 • Vid extra bolagsstämma den 20 januari 2022 avgick Thomas Mårtensson som styrelseledamot och styrelseordförande. Till ny styrelseordförande valdes Erik Bech-Jansen och till ny styrelseledamot valdes Jonas Bergmark.

Andra kvartalet
Inga händelser att rapportera

Tredje kvartalet

 • Bolaget ingår samarbete med Ferno Mobility i Norge

Fjärde kvartalet

Inga händelser att rapportera

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Avtalet med Västra Götalandsregionen har förlängts med 19 månader och sträcker sig till 2025-06-30. Detta innebär att den förväntade volymen på 20-25 bilar för 2024 är säkrad.