Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – mars 2017. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Karl Justh kommenterar

 ”Året har inletts i en hög fart där vi fasar ut de utgående modellerna samtidigt som de nya projekten färdigställs och fasas in i den löpande produktionen. Parallellt med framtagningen av de nya produkterna ser vi en ständigt ökande efterfrågan på våra bilar, vilket också har lett till att orderboken ökat från 68 till 92 bilar sedan årsskiftet. Detta innebär en ökning med 35 % under kvartalet. Den växande efterfrågan från Norge har nu manifesterats med order på 21 bilar under det första kvartalet. Vi står med första kvartalet bakom oss, halvvägs in i färdigställandet av den nya produktfamiljen. Den nya XC90 Ambulansen tar successivt över efter den utgående modellen. I skrivande stund återstår endast tre bilar att bygga och leverera av den gamla modellen. Därefter ska den nya modellen överta hela produktionsvolymen. Före sommaren kommer även våra nya modeller för begravningsindustrin att lanseras och fasas in i ordinarie produktion.”

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

  • §  Orderingång: 68 (65) bilar.
  • §  Orderstock 92 (116) bilar.
  • §  Nettoomsättningen uppgick till 40 652 (40 093) KSEK.
  • §  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 383 (2 411) KSEK.
  • §  Resultat efter skatt uppgick till -1 044 (1 061) KSEK.
  • §  Resultatpåverkan av igångkörning av XC90 ambulans i produktionen beräknas till -1 625 KSEK.
  • §  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 632 (284) KSEK.
  • §  Resultat per aktie* uppgick till -0,36 (0,36) SEK.
  • §  Soliditeten uppgick per den 31 mars 2017 till 52 (47) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2017-03-31 uppgick totalt antal aktier till 2 933 254 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

  • §  Nilsson kallar den 20 mars 2017 till årsstämma. För ytterligare information om föreslagna beslut hänvisas till pressmeddelande publicerat samma dag.  

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Justh, VD

E-post: karl.justh@nilsson.se

Telefon: 0430-49 067

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 09:00 CET.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.