Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari – juni 2017. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Karl Justh kommenterar

”De senaste tio månaderna har vi framgångsrikt lanserat fyra nya bilmodeller och vi fortsätter att se en positiv utveckling för våra egenproducerade bilar. Mottagandet på marknaden har genomgående varit bra och detta är givetvis mycket glädjande. Vi ser att vi har en stark tillväxt på begravningssidan i bl.a. Tyskland och Danmark. Vår nya ambulans skördar ständigt nya framgångar, där vi nu noterar förfrågningar också från kontinentala Europa. Hemma i Sverige har vi alldeles nyligen efter periodens utgång erhållit två tilldelningar avseende specialfordon. Vi har dels erhållit en tilldelning från Jordbruksverket och dels en tilldelning från Västra Götalandsregionen. Det är glädjande att erhålla dessa tilldelningar, vilka visar på att våra egenutvecklade produkter har de kvaliteter som marknaden efterfrågar.”

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

 • §  Orderingång 105 (90) bilar.
 • §  Orderstock 86 (81) bilar.
 • §  Nettoomsättningen uppgick till 79 598 (97 461) KSEK.
 • §  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 375 (6 510) KSEK.
 • §  Resultat efter skatt uppgick till -2 273 (3 473) KSEK.
 • §  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 890 (4 306) KSEK.
 • §  Resultat per aktie* uppgick till -0,77 (1,18) SEK.
 • §  Soliditeten uppgick per den 30 juni 2017 till 51 (49) %.

Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

 • §  Nettoomsättningen uppgick till 38 956 (57 368) KSEK.
 • §  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till -9 (4 099) KSEK.
 • §  Resultat efter skatt uppgick till -1 230 (2 412) KSEK.
 • §  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 257 (4 021) KSEK.
 • §  Resultat per aktie* uppgick till -0,42 (0,82) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 2 933 254 aktier per 2017-06-30.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2017

 • §  I slutet av april hölls årsstämma i Nilsson. Kommuniké innehållande de beslut som fattades finns att tillgå via bolagets hemsida (www.nilsson.se).
 • §  Nilsson meddelade i slutet av juni ett justerat förväntat finansiellt resultat för 2017. Som en konsekvens av flera nya modellanseringar ligger bolaget efter plan i antal levererade bilar jämfört med bolagets målsättning för 2017. Styrelsen konstaterade därför att bolaget inte kommer att nå förväntat resultat under räkenskapsåret 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • §  Nilsson meddelar att bolaget har erhållit två nya tilldelningar; dels från Jordbruksverket och dels från Västra Götalandsregionen. Tilldelningen från Jordbruksverket avser fordon till Distriktsveterinärerna och tilldelningen från Västra Götalandsregionen avser ambulanser och ledarfordon/responderbilar.

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Justh, VD

E-post: karl.justh@nilsson.se

Telefon: 0430-49 067

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017 kl. 09:00 CET.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.