Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar härmed att styrelsen beslutat att, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma, genomföra en säkerställd företrädesemission av högst 1 759 953 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad företrädesemission tillför Nilsson högst cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras inom kort.

Preliminärt resultat för 2017 och motiv för nyemission

Bolagets resultat för 2017 bedöms preliminärt uppgå till -12,5 miljoner kronor före skatt. Resultatet har under året samt under innevarande kvartal påverkats i stor utsträckning av ett antal faktorer som sammantaget haft kraftigt negativ inverkan på resultatet, vilket medför att bolaget behöver förstärka sin likviditet.

 • Bolagets investering för framtagande av och omställning till nya bilmodeller har blivit högre än beräknat.
 • Uppstarten av produktionen av de nya bilmodellerna har varit mer komplicerad och medfört att produktiviteten varit lägre än förväntat.
 • Den lägre produktiviteten har resulterat i förseningar som medfört en högre kapitalbindning i bolaget.

Styrelsen har identifierat problemen i verksamheten och påbörjat ett åtgärdsprogram under hösten 2017, vilket beräknas vara slutfört vid halvårsskiftet 2018. Det är styrelsens bedömning att dessa åtgärder sammantaget kommer bidra till att Nilsson kommer uppvisa ett kraftigt förbättrat resultat för helåret 2018. Bolaget gör inga justeringar i sina långsiktiga finansiella målsättningar om 10% årlig omsättningstillväxt och rörelsemarginal i intervallet 8-10%.

 • Teckningstid: 14-28 februari 2018
 • Teckningskurs: 13 kr
 • Antal aktier i erbjudandet: 1 759 953 st
 • Företrädesrätt: ja
 • Antal aktier innan nyemission: 2 933 254 st
 • Teckningsförbindelser/garantiteckning: 15,2/7,7 MSEK. Emissionen är därmed 100% säkerställd
 • Handel med teckningsrätter: 14-26 februari 2018
 • Handel med BTA: 14 februari tills emissionen registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske under mars 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, tf. VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Thomas Mårtensson, styrelseordförande

E-post: thomas.martensson@midroc.se

Telefon: 070-622 63 22

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
22 december 2017 kl. 08:00 CET.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.