Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar idag att bolagets företrädesemission om cirka 22,9 MSEK för att stärka bolagets likviditet har övertecknats. Företrädesemissionen tecknades till cirka 25,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 113 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 759 953 aktier och Nilsson tillförs cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK, varav cirka 0,4 MSEK är hänförligt till ersättning till garantitecknare. Eftersom företrädesemissionen övertecknades aktiveras inte garantiteckningen. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 2 mars 2018.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

Jag vill tacka samtliga som har tecknat aktier i företrädesemissionen och som tror på vår verksamhet. Vi har under hösten inlett ett åtgärdsprogram och vi bedömer att vi genom detta kommer att uppvisa ett kraftigt förbättrat resultat för helåret 2018. Genom emissionslikviden kommer vi att kunna ta tillvara på vår goda orderingång och leverera fordon i en allt högre takt under 2018 i linje med den stora efterfrågan vi möter.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Företrädesemissionen tecknades till 25,9 SEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 113 procent. 1 759 953 aktier nyemitteras och Nilsson tillförs därmed cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK, varav cirka 0,4 MSEK avser ersättning till garantitecknare. 1 684 500 aktier, motsvarande cirka 95,7 procent av den tecknade emissionsvolymen, tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 2 mars 2018. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor. Eftersom företrädesemissionen övertecknades har garantiteckning inte aktiverats och garantitecknare erhåller således inga aktier.

Antal aktier och aktiekapital 

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Nilsson att uppgå till 4 693 207 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 4 693 207 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske under mars 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, tf. VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 070-664 90 59

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
2 mars 2018 kl. 15:00 CET.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.