Nilsson Special Vehicles (”Nilsson”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari – december 2016. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31)

 • §  Nettoomsättningen uppgick till 188 526 (156 714) KSEK.
 • §  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 12 905 (9 790) KSEK.
 • §  Resultat efter skatt uppgick till 7 494 (2 991) KSEK.
 • §  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 616 (2 618) KSEK.
 • §  Resultat per aktie* uppgick till 2,55 (1,02) SEK.
 • §  Soliditeten uppgick per den 31 december 2016 till 55 (47) %.

Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31)

 • §  Nettoomsättningen uppgick till 58 650 (57 686) KSEK.
 • §  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 3 905 (3 942) KSEK.
 • §  Resultat efter skatt uppgick till 2 313 (1 790) KSEK.
 • §  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 171 (- 2 695) KSEK.
 • §  Resultat per aktie* uppgick till 0,79 (0,61) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2016-12-31 uppgick totalt antal aktier till 2 933 254 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under 2016

Första kvartalet

 • §  Den starka orderboken vid ingången av året bibehålls under perioden.
 • §  Nilsson erhåller tilldelning på tre större upphandlingar av ambulanser i Sverige. Tilldelningsbeslutet från Norrbotten Läns Landstings upphandling avser upp till sex stycken ambulanser under innevarande år med option på sex bilar per år till och med 2019, vilket motsvarar ett ordervärde på upp till 10 MSEK årligen. Nilsson vinner också upphandlingarna till Dalarna samt Västernorrland motsvarande ett samlat ordervärde på upp till 11 MSEK under två år. Härutöver erhåller bolaget tilldelning på läkarbilar till Västra Götalandsregionen, motsvarande ett ordervärde på upp till 4 MSEK.
 • §  Orderingången på ambulanser till Norge ökar markant motsvarande en fördubbling av volymerna från föregående år. Totalt ordervärde upp till 23 MSEK.
 • §  För att möta den ökade efterfrågan på ambulanser och övriga utryckningsfordon byggs produktionskapaciteten ut under det första kvartalet. Samtidigt fortsätter det strukturella förbättringsarbetet med optimering av såväl effektivitet som flexibilitet.
 • §  Den nya projektorganisationen sjösätts för att säkerställa framtagningen av den nya ambulansen som byggs på Volvo XC90-chassi, vilken är beräknad att lanseras under det tredje kvartalet 2016.

Andra kvartalet

 • §  I slutet av april hålls årsstämma i Nilsson Special Vehicles AB. Kommuniké innehållande de beslut som fattades finns att tillgå via bolagets hemsida (www.nilsson.se).

Tredje kvartalet

 • §  Bolaget får tilldelningsbeslut på ambulanser till Region Jönköpings län avseende fem bilar under kommande år med option därefter på 3-5 bilar årligen under totalt fyra år. Beräknat ordervärde upp till 40 MSEK.
 • §  Nilsson startar ett eget försäljningsbolag i Norge för att möta den växande efterfrågan på 4-hjulsdrivna ambulansfordon < 3,5 ton. Två anställda ansvarar för att bygga upp nära och långvariga kundrelationer på såväl sälj- som servicesidan.
 • §  Produktionstakten ökas på grund av den ökande efterfrågan på ambulanser i Sverige och Norge.
 • §  Nilsson byter Certified Adviser till Sedermera Fondkommission.
 • §  Nilsson lanserar planenligt sin nya ambulans byggd på Volvo XC90 vid FLISA-kongressen i Helsingborg i september 2016. Denna kommer successivt att ta över efter Nilsson XC70 Ambulansen under första halvåret 2017. Den nya Nilsson XC90 Ambulansen har blivit väl mottagen i såväl Sverige som Norge och siktet är inställt på att etablera sig hos nya kunder i kontinentala Europa.

Fjärde kvartalet

 • §  Bolaget meddelar att nytt datum för publicering av Q3-rapporten är den 14 november. Tidigare kommunicerat datum var den 15 november.

Övriga händelser under 2016

 • §  Utvecklingsprojektet för Nilsson XC90 Ambulance avslutas och bilen fasas in i ordinarie produktion.
 • §  Nilsson upplever ett ökat intresse för den nya XC90-ambulansen från ett antal nya Helseforetak i Norge.
 • §  Tack vare den lyckade lanseringen 2015 av ledningsfordon för ambulanssjukvård samt räddningstjänst baserat på Volvo XC70 med förstärkt chassi, ett av Volvo Personvagnar specialutvecklat koncept för utryckningsfordon, har Nilsson under 2016 framgångsrikt bearbetat marknaden inom såväl ambulansvård som räddningstjänst för så kallade ledarbilar/läkarbilar. Detta har medfört att bolaget även framledes kommer att kunna erbjuda specialanpassade lösningar för dessa yrkeskårer baserat på modeller från Volvo med förstärkt chassi.

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Justh, VD

E-post: karl.justh@nilsson.se

Telefon: 0430-49 067

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 09:00 CET.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Sedermera Fondkommission.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.