Nilsson Special Vehicles (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – september 2016. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Nio månader (2016-01-01 – 2016-09-30)

 • §  Nettoomsättningen uppgick till 130 358 (99 035) KSEK.
 • §  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 8 974 (5 847) KSEK.
 • §  Resultat efter skatt uppgick till 4 676 (1 156) KSEK.
 • §  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 082 (5 314) KSEK.
 • §  Resultat per aktie* uppgick till 1,59 (0,52) SEK.
 • §  Soliditeten uppgick per den 30 september 2016 till 51 (29) %.

Tredje kvartalet (2016-07-01 – 2016-09-30)

 • §  Nettoomsättningen uppgick till 32 897 (29 101) KSEK.
 • §  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 2 464 (1 058) KSEK.
 • §  Resultat efter skatt uppgick till 1 204 (-670) KSEK.
 • §  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 224 (4 751) KSEK.
 • §  Resultat per aktie* uppgick till 0,41 (-0,30) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 2 933 254 aktier per 2016-09-30.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2016

 • §  Bolaget får tilldelningsbeslut på ambulanser till Region Jönköpings län avseende fem bilar under kommande år med option därefter på 3-5 bilar årligen under totalt fyra år. Beräknat ordervärde upp till 40 MSEK.
 • §  Nilsson startar ett eget försäljningsbolag i Norge för att möta den växande efterfrågan på 4-hjulsdrivna ambulansfordon < 3,5 ton. Två anställda ansvarar för att bygga upp nära och långvariga kundrelationer på såväl sälj- som servicesidan.
 • §  Produktionstakten ökas på grund av den ökande efterfrågan på ambulanser i Sverige och Norge.
 • §  Nilsson meddelar att Bolaget byter Certified Adviser till Sedermera Fondkommission.
 • §  Nilsson lanserar en ny ambulans – Nilsson XC90 Ambulance – baserad på senaste generationens Volvo XC90.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • §  Bolaget meddelar att nytt datum för publicering av Q3-rapporten är den 14 november. Tidigare kommunicerat datum var den 15 november.

Övriga händelser under perioden

 • §  Utvecklingsprojektet för Nilsson XC90 Ambulance avslutas och bilen fasas in i ordinarie produktion.
 • §  Nytt projekt startas upp för att utveckla nästa generation begravningsbilar baserade på nya Volvo V90.
 • §  Nytt projekt med en ny begravningsbil och limousine för den engelska marknaden baserad på Volvo S90 startas upp.

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Justh, VD

E-post: karl.justh@nilsson.se

Telefon: 0430-49 067

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2016 kl. 08:30 CET.