Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17 i Laholm.

Med anledning av att folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för spridning av det nya coronaviruset (Covid-19) i Sverige väljer vi att, för att minska risken för spridning av coronaviruset, göra vissa förändringar för årsstämman.

 • Ingen visning av produktion kommer att ske
 • Stämman kommer att hållas i avskild lokal på företagets adress
 • Ingen förtäring kommer att serveras
 • Vårt program kommer endast att innehålla den formella delen av årsstämman med målsättning att stämman blir kort och effektiv med minsta risk för smittspridning

Mot bakgrund av de nya föreskrifter som råder med anledning av Covid-19 vill vi även uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten att lämna fullmakt med röstinstruktioner till ett ombud.

För att underlätta deltagande genom ombud står Ann Hultin på Bolaget till förfogande som ombud för de aktieägare som så önskar. Aktieägare som önskar utnyttja denna möjlighet ombeds använda det särskilda fullmaktsformulär som finns tillgängligt på Nilsson Special Vehicles hemsida www.nilsson.se.

Fullmakten samt eventuella behörighetshandlingar måste vara ombudet tillhanda senast den 8 maj 2020 och ska skickas per post till Nilsson Special Vehicles AB, Att. Ann Hultin, Box 83, 312 22 Laholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 maj 2020, och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 7 maj 2020 skriftligen till Nilsson Special Vehicles AB, Att: Mårten Berggren, Box 83, 312 22 Laholm. Anmälan kan också göras per telefon +46 (0) 430 49 067 eller per e-post marten.berggren@nilsson.se.

I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 7 maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.nilsson.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 4 693 207 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Verkställande direktörens redogörelse
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om
   1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
   3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Val av
   1. styrelse
   2. revisor och revisorssuppleant

12.   Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag

13.   Övriga frågor

14.   Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen förslår att Thomas Mårtensson väljs till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämma att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkterna 9 och 10)

Valberedningen förslår att årsstämma beslutar att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter plus arbetstagarrepresentant(er) samt att arvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt att för den händelse styrelseledamot enligt styrelsens beslut utför uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av marknadsmässigt timarvode att utbetalas efter beslut av styrelsen. Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer samt att en revisor och en revisorssuppleant skall utses.

Val av styrelse samt val av revisor och revisorssuppleant (punkterna 11a och 11b)

Valberedningen förslår att årsstämma beslutar att Thomas Mårtensson, Göran Linder, Camilla Dahlin, Magnus Jonsson och Per Jadelind omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Thomas Mårtensson omväljs som styrelseordförande. Vidare har valberedningen föreslagit val av Mazars som revisorsbolag och omval av bolagets nuvarande revisor, den auktoriserade revisorn Anders O Persson som huvudansvarig revisor för tiden fram till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Det noteras att förändringen med Mazars som valt revisorsbolag och Anders O Persson som huvudansvarig revisor sker efter önskemål från Mazars/Anders O Persson.

Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag (punkt 12)

Styrelsen föreslår bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september året innan årsstämman ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa tre personer som utses ska vara ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämman samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Tegelbruksvägen 17 i Laholm och på bolagets hemsida (www.nilsson.se) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Laholm i april 2020

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

STYRELSEN