Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles AB (publ), org.nr 556649-5734, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 februari 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler med adress Tegelbruksvägen 17 A i Laholm. Registrering till stämman börjar kl. 9.00.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per dagen för bolagsstämman, d.v.s. den 2 februari 2018,

dels   anmäla sitt deltagande hos bolaget senast måndagen den 29 januari 2018 kl. 17.00 per brev under adressen Nilsson Special Vehicles AB, ”Extra bolagsstämma 2 februari 2018”, Box 83, 312 22 Laholm, eller per e-post till ann.hultin@nilsson.se eller per telefon till +46 (0) 430 49 050.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta vid den extra bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett per dagen för bolagsstämman.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.nilsson.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1)    Stämman öppnas;

2)    Val av ordförande vid stämman;

3)    Upprättande och godkännande av röstlängd;

4)    Val av en eller flera justeringspersoner;

5)    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6)    Godkännande av dagordning;

7)    Beslut om ändring av bolagsordning;

8)    Beslut om nyemission av aktier;

9)    Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut;

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;

11) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Eric Ehrencrona utses till stämmans ordförande.

7. Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande:

Punkt 4 (Aktiekapital)

Tidigare lydelse:

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor

Ny lydelse:

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

Punkt 5 (Antalet aktier)

Tidigare lydelse:

Bolaget ska ha lägst 750 000 och högst 3 000 000 aktier.

Ny lydelse:

Bolaget ska ha lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 aktier.

Beslut om ändringen av bolagsordningen förutsätter att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkten 8.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

8. Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för Nilsson Special Vehicles AB (publ), org. nr 556649-5734 (”Bolaget”), föreslår härmed extra bolagsstämma att besluta att Bolagets aktiekapital ska ökas enligt följande.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 759 953 kronor genom emission av högst 1 759 953 nya aktier.

De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 13 kronor per aktie, där 1 krona utgör kvotvärde och 12 kronor utgör överkurs. Överkursen ska överföras till överkursfond. Betalning för de nya aktierna ska ske kontant, dock med nedanstående undantag.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare ska för en (1) befintlig aktie erhålla en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara 12 februari 2018.

Teckning och betalning av aktie med teckningsrätt ska ske genom teckning på särskild teckningslista under tiden från och med den 14 februari 2018 till och med den 28 februari 2018. Teckning av aktie utan stöd av teckningsrätt ska ske på teckningslista under ovan angiven teckningstid. Betalning av aktie utan stöd av teckningsrätt ska göras senast tredje bankdagen efter det att tecknaren erhållit besked om teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana åtaganden.

Aktie medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta sådana smärre justeringar i förevarande emissionsbeslut som krävs för registrering av emissionen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter att bolagsordningen ändras.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 2 933 254. Det totala antalet röster uppgår till 2 933 254. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor till bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på bolagsstämman.

Handlingar

Kallelsen och förslagen med tillhörande handlingar till beslut under punkterna 7 och 8 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, www.nilsson.se från och med fredagen den 22 december 2017. Samtliga övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt lag, skickas till de aktieägare som begär det hos bolaget och som samtidigt uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även att finnas på stämman. 

Laholm i december 2017

Nilsson Special Vehicles AB (publ)

Styrelsen