Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), org.nr 556649-5734 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 september 2023 klockan 13:00 i Bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17A i Laholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 12:30.

Bakgrund

OnWheels Mobility AB, innehavare av cirka 29 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har begärt att styrelsen enligt 7 kap. 13 § aktiebolagslagen kallar till extra bolagsstämma för att behandla punkterna 7 – 10 på dagordningen nedan.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 21 september 2023; och

(ii) senast måndagen den 25 september 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Nilsson Special Vehicles AB, Att: Mårten Berggren, Box 83, 312 22 Laholm. Anmälan kan också göras per telefon +46 (0) 430 490 67 eller per e-post ir@nilsson.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 21 september 2023, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast måndagen den 25 september 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.nilsson.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman;

  1. Val av ordförande vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Godkännande av dagordningen;
  4. Val av en eller två justeringspersoner;
  5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
  6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
  7. Fastställande av arvoden till styrelsen;
  8. Val av styrelse;
  9. Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag;
  10. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår advokat Axel Helle som ordförande vid stämman, eller vid förhinder för Axel Helle, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 8. Fastställande av arvoden till styrelsen

OnWheels Mobility AB föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med 100 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Arvoden till styrelseledamöterna är frivilligt och ska endast utgå till de som begär arvode.

Punkt 9. Val av styrelse

OnWheels Mobility AB föreslår att stämman beslutar om nyval av Fabio Ishaq, John Skovbo Andersen, Ulrika Bergström, Magnus Axelsson och Mats Österborg som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024, samt att samtliga nuvarande styrelseledamöter entledigas från sina uppdrag som styrelseledamöter. Vidare föreslår OnWheels Mobility AB att Fabio Ishaq väljs som styrelseordförande. OnWheels Mobility AB har meddelat att ingen av de av OnWheels Mobility AB föreslagna styrelseledamöterna avser att begära arvode för arbetet som styrelseledamot.

ES Aktiehandel AB föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Erik Bech-Jansen och Per Jadelind samt nyval av Fabio Ishaq och Magnus Axelsson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Vidare föreslår ES Aktiehandel AB att Erik Bech-Jansen väljs som styrelseordförande.

Presentation av styrelseledamöter föreslagna till nyval finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.nilsson.se.

Punkt 10. Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag

OnWheels Mobility AB föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per dagen för den extra bolagsstämman den 29 september 2023 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa tre personer som utses ska vara ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande samt ordförande.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till slutet av nästkommande årsstämma. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämman samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska i stället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 4 693 207 aktier i Bolaget. Det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i Bolaget är 4 693 207 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.nilsson.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_____

Laholm, augusti 2023

Styrelsen