Idag, den 10 maj 2022, hölls årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734 via poströstning. Nedan följer en sammanfattning av beslut som fattades.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade härutöver om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant, därutöver har arbetstagarorganisationen rätt att utse högst två ledamöter och två suppleanter. Stämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Erik Bech-Jansen (omval), Camilla Dahlin (omval), Per Jadelind (omval) samt Jonas Bergmark (omval) till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes Erik Bech-Jansen. Noterades att Magnus Jonsson avböjt omval. Vidare beslutade stämman att till revisorsbolag intill slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår välja Mazars AB, som har meddelat att Anders O Persson utsetts till huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag
Stämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september året före årsstämman ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa tre personer som utses ska vara ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Laholm i maj 2022
Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)
STYRELSEN