Idag, den 9 maj 2023, hölls årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734 i bolagets lokaler i Laholm. Nedan följer en sammanfattning av besluten tagna på stämman.

Årsredovisning
Stämman beslutade att fastställa moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar samt att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade härutöver om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Därutöver har arbetstagarorganisationen rätt att utse högst två ledamöter och två suppleanter. Stämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma valdes Erik Bech-Jansen (omval), Camilla Dahlin (omval), Per Jadelind (omval) samt Jonas Bergmark (omval). Till styrelsens ordförande omvaldes Erik Bech-Jansen. Vidare beslutade stämman att till revisorsbolag till slutet av nästa årsstämma välja Mazars AB, som har meddelat att Anders O Persson kvarstår som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag
Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag som tidigare beslutats om fortsätter att gälla tills vidare.

Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2023
Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets styrelse samt att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier för styrelseledamöterna.

Laholm i maj 2023
Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)
STYRELSEN