Idag, den 29 september 2023, hölls extra bolagsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734 i bolagets lokaler i Laholm. Nedan följer en sammanfattning av besluten tagna på stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt fastställande av styrelsearvode
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande och med 100 000 kronor vardera till de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som begär arvode.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma valdes Fabio Ishaq (nyval), John Andersen (nyval), Magnus Axelsson (nyval), Ulrika Bergström (nyval), Erik Bech-Jansen (omval) samt Per Jadelind (omval).

Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag
Stämman beslutade att anta nya riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag i enlighet med det av OnWheels Mobility AB framlagda förslaget.

Laholm, 29 september 2023
Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)
STYRELSEN