Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för januari – mars 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

Det har varit fortsatta utmaningar under första kvartalet. Omsättningen för kvartal ett 2021 uppgick till 39 miljoner jämfört med 52 miljoner för kvartal ett 2020. Detta förklaras delvis med förskjuten volym relaterat till lång ledtid på erforderliga certifieringsdokument på grund av Covid-19. Detta har inneburit att redan producerade bilar inte har kunnat faktureras till kund. Som rapporterats tidigare har Bolaget en betydligt lägre volym till den engelska och norska marknaden, vilket också hämmat omsättningen.

På våra två viktigaste marknadssegment, ambulanser till Sverige och begravningsbilar, exklusive England, har orderingången följt Bolagets plan. En viss förskjutning har konstaterats på övriga segment, men det rör volymer som vi inte anser vara förlorade. Dessa typer av bilar har korta ledtider i produktionen, så leveransförskjutningarna kommer snabbt kunna jobbas ikapp. Sammantaget kan jag konstatera att orderstocken motsvarar vår produktionskapacitet under sex månader.

Det redan initierade samarbetet med den finska påbyggaren J5L har intensifierats och ett samarbetsavtal har i dagarna tecknats, varmed bolagen bland annat ges möjlighet att sälja varandras produkter. Detta gör att Bolaget kan erbjuda en komplett produktportfölj som omfattar allt från personbilsambulans till ambulanser i MB Sprinter storlek, och även ledningsfordon baserade på till exempel MB Vito.

2021 fick inte den start som Bolaget planerade för, men med vår satsning på elektrifiering och det antal upphandlingar som är och blir tillgängliga är jag hoppfull om att Bolaget kommer att hämta igen den volym som inte levererades under årets första kvartal.

Januari – mars 2021 – Koncernen

 • Orderingång: 36 (28) bilar.  
 • Orderstock: 72 (81) bilar.
 • Nettoomsättningen uppgick till 38 902 (52 173) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1 774 (99) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 596 (-2 101) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 498 (-2 259) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,77 (-0,45) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2021 till 20 (35) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2021-03-31 uppgick det totala antalet aktier till

4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2020) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

Första kvartalet

 • KOFA har avseende tilldelningsbeslut för upphandling Norge meddelat att Sykehusinnkjøp HF inte har brutit mot regelverket för offentlig upphandling och avvisar därmed inte vald leverantörs anbud.
 • Nilsson har tilldelats ramavtal som leverantör för ambulanser till Region Blekinge.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nilsson kallar den 12 april 2021 till årsstämma den 12 maj 2021. För ytterligare information om föreslagna beslut hänvisas till pressmeddelande publicerat samma dag.
 • Den 20 april 2021 offentliggör Nilsson årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.nilsson.se)

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 0430-490 58

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nilsson Special Vehicles AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 maj kl. 08:00.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från