Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för januari – mars 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar
”2023 inleddes mycket bra och under första kvartalet ökade vi omsättningen med hela 39 procent jämfört med samma period föregående år. Både rörelseresultatet (EBITDA) och kassaflödet för kvartalet förbättrades väsentligt jämfört med föregående år. Fortsatt fokus på leveransprecision, materialförsörjning och marknadsaktiviteter har bidragit till det förbättrade resultatet.

Den goda orderstocken består fortsatt och uppgick per den 31 mars till 117 fordon jämfört med 111 fordon föregående år. Bolaget har under kvartalet även förbättrat leveransprecisionen markant och alla fordon levererades i tid till våra kunder.

Slutligen har vi under kvartalet genomfört prisjusteringar för att möta våra ökade kostnader och dessa kommer att ge effekt med start andra kvartalet 2023. Detta tillsammans med den goda orderstocken och förbättrade leveransprecisionen gör att jag tror på en fortsatt positiv utveckling för Bolaget.”

Januari – mars 2023 – Koncernen

 • Orderingång: 48 (47) bilar, 64 819 (60 491) KSEK.
 • Orderstock: 117 (111) bilar, 156 794 (130 431) KSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 62 827 (45 331) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 865 (5) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -241 (-921) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 230 (1 177) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,05 (-0,20) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2023 till 6 (10) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2023-03-31 uppgick det totala antalet aktier till
4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2022) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

Första kvartalet

 • Avtalet med Västra Götalandsregionen har förlängts med 19 månader och sträcker sig till 2025-06-30. Detta innebär att den förväntade volymen på 20-25 bilar för 2024 är säkrad.
 • Bolaget har tilldelats ramavtal som leverantör för ambulanser till Region Västmanland. Upphandlingskontraktet kommer att tecknas på två år med option till förlängning om ytterligare upp till två år.
  Bolaget uppskattar volymen till 5-6 bilar per år och denna tilldelning beräknas vara värd cirka 32 MSEK under en fyraårsperiod.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nilsson påbörjar avveckling av det norska dotterbolaget.