Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för januari – september 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

Under tredje kvartalet 2019 har vi fått ytterligare bekräftelse på att vårt förbättringsarbete ger resultat och produktionstiderna minskar för alla våra produkter. En del av de planerade avropen för ambulans avseende 2020 har inkommit men merparten av avropen förväntas under de kommande månaderna. Det finns ett stort intresse för våra ledningsfordon som ingår i kategorin övriga fordon. Våra insatser för att åtgärda och förbättra våra produkter har gett resultat, vilket medfört att behovet av eftermarknadsåtgärder minskat. Vi har helt enkelt fått nöjdare kunder.”

Januari – september 2019 – Koncernen

 • Orderingång: 86 (101) bilar.
 • Orderstock: 57 (86) bilar.
 • Nettoomsättningen uppgick till 163 155 (144 064) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 378 (-4 442) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 801 (-7 476) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 067 (-8 164) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,45 (-1,59) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2019 till 43 (45) %.

Juli- september 2019 (tredje kvartalet) – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 37 961 (42 829) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1 182 (-1 292) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 516 (-2 571) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5 935 (4 593) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,75 (-0,55) SEK

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2019-09-30 uppgick det totala antalet aktier till 4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2018) var 4 693 207 aktier.

Genomsnittliga antalet aktier för perioden januari- september 2018 uppgick till 4 222 597 efter utspädning.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • Inga händelser att rapportera.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nilsson anlitar Pareto Securities AB som likviditetsgarant

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 0430-490 58

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08:00

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.