Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för januari – september 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

”Orderingången på fordon med beräknad leverans under 2020 var, på grund av Covid-19, lägre under kvartal tre än föregående år. För att anpassa Bolagets produktionskapacitet till ett minskat antal leveranser av såväl ambulanser till Skandinavien som begravningsfordon till den engelska marknaden så har Bolaget ansökt, och fått beviljat, bidrag för korttidsarbete. Under andra halvan av kvartal fyra kommer produktionen successivt att takta upp igen, för att möta den orderstock som redan finns för leverans under 2021. Bolaget fortsätter dock oförtrutet att effektivisera sin verksamhet och det är med glädje vi noterar att Bolaget visar ett positivt rörelseresultat (EBITDA) för årets första nio månader, trots en lägre omsättning jämfört med föregående år.

Under augusti påbörjades försäljningen av Nilsson V90 begravningsbil som ladd-hybrid (T6). Till dags datum har sex order inkommit på denna elektrifierade modell och Bolaget ser fram emot att lansera denna modell även i övriga Mellaneuropa. Under oktober har Bolaget deltagit i en mässa för ambulanser i Polen och även visat upp en demobil hos ett selekterat antal potentiella kunder. Polen är en ny marknad för Bolaget och denna aktivitet är i linje med den strategi Bolaget har för att öka kundbasen genom fler geografiska upptagningsområden. Ambitionen är att etablera försäljningen av såväl Nilsson ambulanser som begravningsbilar på den polska marknaden.

Den andre november meddelade Bolaget att varsel läggs på tre tjänstemän och åtta kollektivanställda. Detta är inget trevligt besked att ge till medarbetarna, men det är en nödvändig åtgärd för att minska kostnadsmassan tills försäljningsvolymerna åter kan ökas.

Jag hoppas att alla medarbetare får hålla sig friska, att vi tillsammans kan motverka spridningen av Covid-19, och att vi med stolthet levererar ut ett ökat antal av våra förträffliga fordon så snart marknaden återhämtar sig.”

Januari – september 2020 – Koncernen

 • Orderingång: 76 (86) bilar.
 • Orderstock: 60 (57) bilar.
 • Nettoomsättningen uppgick till 142 035 (163 155) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 165 (378) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 220 (-6 801) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 494 (3 098) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,11 (-1,45) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2020 till 37 (43) %.

juli – september 2020 – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 943 (37 961) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -550 (-1 182) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 621 (-3 516) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 444 (5 884) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,56 (-0,75) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2020-09-30 uppgick det totala antalet aktier till

4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2019) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • Bolaget har i juli upptagit ett tillfälligt lån med 2 MSEK från aktieägare samt 4 MSEK från banken som skall återbetalas i oktober 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Tilldelningsbeslut gällande leveranser av ambulanser för den norska marknaden har skett till annan aktör. Bolaget har överklagat detta beslut och fått bekräftat att Sykehusinköp avvaktar med signering av kontrakt gällande tilldelningen till dess att beslut kommer från KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).
 • Bolaget varslar tre tjänstemän och åtta kollektivanställda för att anpassa kostnaderna till en förväntat lägre volym.
 • Bolaget har i oktober återbetalat det tillfälligt upptagna lånet med 4 MSEK till banken, samt i november det tillfälligt upptagna lånet till aktieägare med 2 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 0430-490 58

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nilsson Special Vehicles AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 nov. kl. 08:00.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.