Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed delårsrapport för januari – september 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar
Det tredje kvartalet 2022 påverkades bland annat av materialbrister. Detta medförde att ett antal leveranser försenades samt att omsättning och resultat blev lägre jämfört med samma period föregående år. Leveransförseningarna har även påverkat bolagets likviditet negativt under kvartalet. För att ta igen leveransförseningarna och för att minska störningarna i produktionen, utökar Bolaget personalstyrkan och ser över inköpen av material och möjliga substitut. För leveranser av grundbilar från Volvo och Mercedes har bolaget en tät kontakt med leverantörerna och har med hjälp av dessa säkrat upp tillgången av grundbilar 2023.

Den goda orderstocken består dock fortsatt och uppgår per den 30 september till 139 fordon jämfört med 87 fordon föregående år.

De första ambulanserna baserade på Mercedes Benz Sprinter har levererats till Västra Götalandsregionen och produktionen sker från och med kvartal fyra i Bolagets lokaler i Laholm där en ny produktionslina har byggts. Produktionstakten kommer att öka efterhand som flera bilar byggs. Bilen har visats upp på mässor och det finns intresse från ett antal regioner att provköra Mercedesambulansen.

Med vår fina orderstock och det stora intresset för den nya Mercedes Benz Sprinter ambulansen ser jag postivit på framtiden, trots den dagliga kampen med materialbrister.”

Januari – september 2022 – Koncernen

 • Orderingång: 145 (133) bilar.
 • Orderstock: 139 (87) bilar.
 • Nettoomsättningen uppgick till 140 146 (134 165) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1 152 (-1 234) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 063 (-5 302) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 121 (-8) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,87 (-1,13) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2022 till 6 (20) %.

Juli – september 2022 – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 35 465 (39 956) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1 697 (-256) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 684 (-1 247) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 613 (-61) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,57 (-0,27) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2022-09-30 uppgick det totala antalet aktier till
4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2021) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

 • Bolaget ingår samarbete med Ferno Mobility i Norge

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga händelser att rapportera