Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar

”Den globala spridningen av Coronaviruset har haft stor påverkan på Bolagets verksamhet under det andra kvartalet. Framförallt har orderingången på ambulanser minskat i Skandinavien, samtidigt som den engelska marknaden för våra begravningsfordon mer eller mindre har stannat upp. Inte desto mindre var kvartal två bättre jämfört med samma period föregående år. Omsättningen var förvisso lägre, men EBITDA vände till plus mycket tack vare att vår produktivitet fortsatt att utvecklas väl.

Bolaget har i sin orderstock order för leverans under 2021 och ser ordernedgången för leveranser under 2020 som en tillfällig effekt av Covid-19 utbrottet. För att säkra Bolagets finansiella stabilitet så har emellertid Bolaget skickat in ansökan om korttidsarbete för perioden från 1:a september 2020 och fyra månader framåt. Vi arbetar givetvis hårt med att ta nya order för leverans under 2020 och hoppas kunna avbryta korttidsarbetet i förtid så att produktionstakten snarast möjligt kan återgå till normal nivå.”

Januari – juni 2020 – Koncernen

 • Orderingång: 66 (52) bilar.
 • Orderstock: 77 (59) bilar.
 • Nettoomsättningen uppgick till 107 092 (124 054) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 715 (1 559) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 599 (-3 285) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 050 (-2 868) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,55 (-0,7) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2020 till 33 (42) %.

April – juni 2020 – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 54 919 (56 109) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 616 (-174) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -498 (-2 608) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 792 (-1 535) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,11 (-0,56) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2020-06-30 uppgick det totala antalet aktier till

4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2019) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Den 16 april offentliggör Nilsson årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.nilsson.se)
 • Den 13 maj hålls årsstämma i Nilsson. Kommuniké från årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nilsson.se)
 • Bolaget har påverkats av COVID-19 i form av försenade leveranser av grundbilar från leverantör samt lägre orderingång än förväntat.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Upphandling gällande ambulanser i Norge är inlämnad. Tilldelningsbeslut förväntas i kvartal 4.
 • För att mildra effekten av en minskad orderingång på grund av COVID-19 har Bolaget den 20 augusti ansökt om stöd för korttidsarbete för merparten av Bolagets anställda. Arbetstiden för den berörda personalen planeras att sänkas till mellan 80 & 40 procent från den 1:a september 2020 och fyra månader framåt.
 • Bolaget har i juli upptagit ett tillfälligt lån med 2 MSEK från aktieägare samt 4 MSEK från banken som skall återbetalas i oktober 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se

Telefon: 0430-490 58

 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 15:00

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.