Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2022. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

VD Fredrik Nilsson kommenterar
Under andra kvartalet 2022 ökar vi omsättningen med cirka 7% jämfört med samma period föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital är positivt. Dock skedde en stor del av faktureringen i slutet av kvartalet varför kundfordringarna har ökat och ger likviditetseffekt först i kvartal tre.
Den goda orderstocken består och uppgår till 112 fordon jämfört med 87 fordon under kvartal två föregående år. Även under juli och första halvan av augusti har orderingången varit god trots fyra veckors semesterstängning och det har inkommit ordrar på 22 begravningsbilar, vilket är historiskt högt. Detta kan jämföras med en orderingång på 24 begravningsbilar under hela kvartal två. Det är glädjande att våra produkter är efterfrågade av både nya och befintliga kunder.

Bolaget har under våren fört dialog med Ferno Mobility i Norge avseende försäljning av ambulanser och begravningsbilar på den norska marknaden. Vi ser fram emot detta samarbete då bolagen kompletterar varandra väl och att vi åter får möjligheten att bli leverantör på den norska ambulansmarknaden.

Med hänsyn till fortsatt stark orderingång, höstens leveranser av vår nya storbilsambulans och den starka position som vår begravningsbil har på den europeiska marknaden ser jag positivt på framtiden.”
 
Januari – juni 2022 – Koncernen
– Orderingång: 142 (100) bilar. 
– Orderstock: 108 (87) bilar.
– Nettoomsättningen uppgick till 104 681 (94 209) KSEK.
– Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 545 (-978) KSEK.
– Resultat efter skatt uppgick till -1 379 (-4 055) KSEK.
– Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 734 (53) KSEK.
– Resultat per aktie* uppgick till -0,29 (-0,86) SEK.
-Soliditeten uppgick per den 30 juni 2022 till 9 (20) %.
 
April – juni 2022 – Koncernen
– Nettoomsättningen uppgick till 59 350 (55 307) KSEK.
– Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 540 (796) KSEK.
– Resultat efter skatt uppgick till -458 (-459) KSEK.
– Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 909 (-2 445) KSEK.
– Resultat per aktie* uppgick till -0,10 (-0,10) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2022-06-30 uppgick det totala antalet aktier till
4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2021) var 4 693 207 aktier.
 
 
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022
 
Inga händelser att rapportera
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
– Bolaget ingår samarbete med Ferno Mobility i Norge.