Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) publicerar bokslutskommuniké för 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.nilsson.se. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

VD Fredrik Nilsson kommenterar
” Bolaget nådde en högre omsättning under det fjärde kvartalet 2021 jämfört med samma period föregående år, trots fortsatta utmaningar med grundbils- och materialleveranser. För helåret ökade omsättningen med cirka 12 MSEK och uppgick till 186 (174) MSEK, vilket innebar en ökning om 7 procent. Resultatet före skatt för det fjärde kvartalet blev svagt positivt.

Under kvartal fyra undertecknades avtalet för ambulanser till Västra Götalandsregionen. Bolaget förbereder verksamheten för att montera dessa bilar i Bolagets lokaler i Laholm och kommer att påbörja rekrytering av ett antal nya fordonsmontörer. Första leverans förväntas ske i början av kvartal tre och order för höstens leveranser beräknas inkomma under kvartal ett 2022. Vi tackar Västra Götalandsregionen för det fortsatta förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete..

Det är positivt att Bolaget under 2021 haft en bra orderingång. Det återstår en hel del utmaningar framöver så som fortsatt hög frånvaro hos personal, flaskhalsar i materialförsörjningen och fortsatta kostnadsökningar. Bolaget arbetar därför aktivt med handlingsplaner för att öka intäkter, säkra materialleveranser och att hitta kostnadsbesparingar.”

Januari – december 2021 – Koncernen

 • Orderingång: 193 (115) bilar.
 • Orderstock: 98 (73) bilar.
 • Nettoomsättningen uppgick till 185 672 (174 184) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -202 (-2 695) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 254 (-14 836) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 717 (4 218) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -2,18 (-3,16) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2021 till 14 (31) %.

Oktober – december 2021 (fjärde kvartalet) – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 51 507 (32 149) KSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 032 (-3 860) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 952 (-9 616) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 709 (9 712) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,06 (-2,05) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2021-12-31 uppgick det totala antalet aktier till
4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2020) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under 2021

Första kvartalet

 • KOFA har avseende tilldelningsbeslut för upphandling Norge meddelat att Sykehusinnkjøp HF inte har brutit mot regelverket för offentlig upphandling och avvisar därmed inte vald leverantörs anbud.
 • Nilsson har tilldelats ramavtal som leverantör för ambulanser till Region Blekinge.

Andra kvartalet

 • Bolaget har ingått samarbetsavtal med den finländska påbyggaren J5L-production Oy.
 • Nilsson har tilldelats ramavtal som en av två leverantörer för ambulanser till Region Norrbotten.
 • Nilsson har tilldelats ramavtal som leverantör för ambulanser till Region Sörmland.

Tredje kvartalet

 • Nilsson har tilldelats ramavtal som leverantör av ambulanser till Region Jönköpings län.
 • Nilsson har tecknat nytt 3-årsavtal med Fonus angående leveranser av begravningsbilar.

Fjärde kvartalet

 • Nilsson har tilldelats ramavtal som en av två leverantörer av ambulanser till Region Jämtland Härjedalen.
 • Bolaget har tilldelats ramavtal som leverantör av ambulanser till Västra Götalandsregionen. Upphandlingskontraktet har tecknats på två år med möjlighet till förlängning i 24 månader. Takvolymen (maximalt antal fordon) är 190 bilar över fyra år till ett uppskattat försäljningsvärde av cirka 250 miljoner SEK. Avtalet avser ambulanser baserade på Mercedes Sprinter där Bolaget tidigare endast levererat ett fåtal ambulanser per år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Vid extra bolagsstämma den 20 januari 2022 avgick Thomas Mårtensson som styrelseledamot och styrelseordförande. Till ny styrelseordförande valdes Erik Bech-Jansen och till ny styrelseledamot valdes Jonas Bergmark.